Aan­dacht voor Neder­lands bos in het Jaar van de Bos­sen

Staats­bos­be­heer trap­te woens­dag 23 maart het Inter­na­ti­o­naal Jaar van de Bos­sen af. In ruim 400 gemeen­ten werd op die dag de 55e Nati­o­na­le Boom­feest­dag gevierd. Meer dan 115.000 kin­de­ren plan­ten in heel het land die dag zo’n 260.000 bomen.

Tege­lij­ker­tijd werd in Rot­ter­dam een kunst­werk van Chris­tien Meind­erts­ma gepre­sen­teerd tij­dens de cul­tu­re­le mani­fes­ta­tie ‘Make a Fores­t’. Dit kunst­werk is door Meind­erts­ma ont­wik­keld in opdracht van Inno­va­tie­net­werk. De instal­la­tie ver­beeldt de rela­tie tus­sen de pro­duc­tie en de con­sump­tie van goe­de­ren en dien­sten uit de Neder­land­se natuur. Deze zomer is het kunst­werk te zien in het voor­ma­li­ge zend­sta­ti­on Radio Koot­wijk.

Mul­ti­func­ti­o­na­li­teit van het bos
Staats­bos­be­heer vraagt met het Jaar van de Bos­sen aan­dacht voor de mul­ti­func­ti­o­na­li­teit van het Neder­land­se bos en het belang van duur­zaam bos­be­heer. In Neder­land beheert Staats­bos­be­heer ruim 90.000 hec­ta­re bos, onge­veer een kwart van het tota­le bos­are­aal in Neder­land. Neder­lan­ders zijn met een gebruik van 1 m³ hout per per­soon per jaar groot­ver­brui­kers. Het over­gro­te deel van dat hout komt uit het bui­ten­land, waar het soms nog gewon­nen wordt uit oer­bos­sen, zoals tro­pisch regen­woud.

Vari­a­tie
In Neder­land heb­ben we geen oer­bos­sen meer. Al het bos is aan­ge­plant. Voor­na­me­lijk in de eer­ste helft van de vori­ge eeuw en meest­al spe­ci­aal voor de hout­pro­duc­tie. Hout was name­lijk nodig voor de mijn­bouw. De bos­sen beston­den des­tijds voor­na­me­lijk uit naald­bo­men, keu­rig in rij­en geplant, van dezelf­de leef­tijd. Der­ge­lij­ke bos­sen zijn, kwets­baar­der voor storm en brand, min­der rijk aan plant- en dier­soor­ten. Geluk­kig zijn de laat­ste decen­nia onze Neder­land­se bos­sen geva­ri­eer­der gewor­den en bestaan nu uit veel meer ver­schil­len­de soor­ten loof- en naald­bo­men en bomen van ver­schil­len­de leef­tij­den.

Kap­pen
Veel men­sen vin­den het zon­de als er bomen gekapt wor­den. Toch leidt juist hout­oogst tot een bos met een vari­a­tie aan bomen van ver­schil­len­de leef­tij­den en soor­ten, dat gezon­der is en onder­ko­men biedt aan ver­schil­len­de vogels, zoog­die­ren, insec­ten, bomen, plan­ten en pad­den­stoe­len. En zon­der ver­nieu­wing van bos­sen is er in de toe­komst hele­maal geen bos meer en dus ook geen hout meer over. Duur­zaam beheer is nood­za­ke­lijk voor de toe­komst van de Neder­land­se bos­sen. Niet alleen voor de mens, maar ook voor plan­ten en die­ren.

Bron:
Staats­bos­be­heer