Gel­der­se Natuur­ma­kers orga­ni­se­ren groen fes­ti­val op 28 juni a.s.

Voor uw agen­da: don­der­dag 28 juni Apel­doorn Gel­der­se Natuur­ma­kers orga­ni­se­ren groen fes­ti­val     Op don­der­dag 28 juni a.s. vindt op het Zwit­­sal-ter­rein in Apel­doorn tus­sen 16.00 — 20.30 uur het fes­ti­val ‘Gel­der­se Natuur­ma­kers’ plaats. Cen­traal the­ma is hoe inwo­ners van de pro­vin­cie Gel­der­land de ver­groe­ning in eigen hand nemen. De inwo­ners zor­gen samen met […]

De ste­de­lij­ke omge­ving bebos­sen met een Tiny Forest

Het eer­ste Tiny Forest van Euro­pa werd door de ini­ti­a­tief­ne­mer Daan Blei­chrodt van IVN, het Insti­tuut voor Natuur­edu­ca­tie en Duur­zaam­heid, 2015 in Neder­land gepland. De grond­leg­ger van het Tiny Forest, een klein dicht­be­groeid bos, is de Indi­a­se inge­ni­eur Shub­hen­du Shar­ma. Hij was geïn­spi­reerd door de Miya­wa­ki metho­de van bota­ni­cus Aki­ra Miya­wa­ki.  Een Tiny Forest is […]

Actie ‘vier­kan­te meter school­tui­nen’

Wie helpt er mee school­tui­nen ver­groe­nen? Net als vorig jaar wor­den er dit jaar weer vier­kan­te meter tui­nen aan­ge­legd op school­plei­nen bij basis­scho­len. Bran­che­ver­e­ni­ging VHG biedt dit samen met Groei & Bloei, Viva­ra en IVN aan om zo kin­de­ren te betrek­ken bij groen en natuur en zelf tui­nie­ren te sti­mu­le­ren. Inmid­dels heb­ben zich 10 scho­len […]

Natuur­SU­PER: Vijf jaar buur­tui­nen en stads­land­bouw

Met 828 ini­ti­a­tie­ven* waar­van er de mees­te ouder zijn dan twee jaar, lijkt de hype rond­om buurt­tui­nen, samen­tui­nen en stads­land­bouw voor­bij. De groei naar vol­was­sen­heid con­fron­teert de tui­nen met nieu­we uit­da­gin­gen. Gemeen­ten en sub­si­die­ver­strek­kers vra­gen naar ver­dien­mo­del­len om finan­ci­eel onaf­han­ke­lijk te wor­den. Maar ook spe­len com­mu­ni­ca­tie en behoud van vrij­wil­li­gers een belang­rij­ke rol in de pro­fes­si­o­na­li­se­ring van de tui­ni­ni­ti­a­tie­ven. […]

Woud­lo­persme­dail­les voor jon­ge natuur­be­scher­mers

De twin­tig bes­te natuur­be­scher­mers in de leef­tijd van 4 tot 12 jaar uit Zuid-Hol­­land heb­ben woens­dag 23 sep­tem­ber 2015 van staats­se­cre­ta­ris Dijks­ma van Eco­no­mi­sche Zaken een Woud­lo­persme­dail­le uit­ge­reikt gekre­gen. Zo heb­ben zij bij­voor­beeld zwerf­vuil opge­haald of natuur­toch­ten door de stad geor­ga­ni­seerd. Tij­dens de bij­een­komst bij Scou­ting­groep de Vlie­gen­de Hol­lan­der ont­ving de staats­se­cre­ta­ris ook het eer­ste […]

m²-tuin voor Open­ba­re Basis­school Bran­de­voort

Kin­de­ren van de Open­ba­re Basis­school Bran­de­voort leg­den op 17 sep­tem­ber a.s. samen met tv tuin­man Lode­wijk Hoeks­tra een vier­kan­te meter-water­­tuin aan op het school­plein. OBS Bran­de­voort is één van de 24 Neder­land­se basis­scho­len die een vier­kan­te meter-tuin cadeau krijgt. Deze tuin­tjes met plan­ten als Alli­um, Sedum, Ori­ga­num en Veder­dis­tel wor­den aan­ge­legd in het kader van […]

Groe­ne Agen­da van start!

Groe­ne zie­ken­huisom­ge­ving voor gezon­de­re pati­ën­ten en bezoe­kers en voor gezon­der per­so­neel Vier jaar onder­zoek naar groe­ne inter­ven­ties voor een opti­maal gezond­heids­ef­fect Kli­nisch psy­cho­lo­gen van de Vrije Uni­ver­si­teit Amster­dam gaan samen met bureau Natuur­voor­men­sen onder­zoek doen naar de effec­ten van natuur­lijk inge­rich­te, groe­ne omge­vin­gen in en rond­om zie­ken­hui­zen op de gezond­heid en het wel­be­vin­den van pati­ën­ten, […]

Sym­po­si­um in teken van ste­de­lij­ke ver­groe­ning

De Hei­mans en Thijs­se Stich­ting orga­ni­seert samen met IVN, KNNV en Thijsse’s hof een sym­po­si­um over ‘de groe­ne stad van de toe­komst’. Op 29 augus­tus in het Gemeen­te­mu­se­um Den Haag wordt die­per inge­gaan op de rol en toe­komst van natuur in de stad. Tegen­woor­dig wordt ver­groe­ning van ste­den steeds actu­e­ler. Kli­maat­ver­an­de­ring en toe­ne­mend ver­keer vor­men […]

Mark Mier­as op NPO Radio 1: ‘Beet­je natuur, gro­te invloed’

Op don­der­dag 11 juni was weten­schaps­jour­na­list Mark Mier­as op NPO 1 te horen. Hij ver­tel­de over de invloed van natuur en plat­te­land op de ont­wik­ke­ling van kin­de­ren uit de stad.  Een expe­ri­ment: pro­beer eens een reken­som te maken ter­wijl je wan­delt. 438 min 142 bij­voor­beeld. Om die bere­ke­ning te maken, blijf je van­zelf stil staan. Om […]

Groe­ne duim voor zes Rot­ter­dam­se stads­boe­ren

Tij­dens Edu­ca­tief Stads­land­bouw Fes­ti­val ERGroeit zater­dag 14 febru­a­ri heb­ben 6 Rot­ter­dam­mers een Groe­ne Duim ont­van­gen uit han­den van hoog­le­raar Voe­ding en Gezond­heid Jaap Sei­dell. Zij kre­gen deze waar­de­ring omdat zij zich jaren­lang heb­ben inge­span­nen voor stads­land­bouw en groen in de stad. Deze Rot­ter­dam­mers heb­ben een Groe­ne Duim in ont­vangst geno­men: * Caro­li­ne Zee­vat – voor […]