Sym­po­si­um in teken van ste­de­lij­ke ver­groe­ning

De Hei­mans en Thijs­se Stich­ting orga­ni­seert samen met IVN, KNNV en Thijsse’s hof een sym­po­si­um over ‘de groe­ne stad van de toe­komst’. Op 29 augus­tus in het Gemeen­te­mu­se­um Den Haag wordt die­per inge­gaan op de rol en toe­komst van natuur in de stad.
Tegen­woor­dig wordt ver­groe­ning van ste­den steeds actu­e­ler. Kli­maat­ver­an­de­ring en toe­ne­mend ver­keer vor­men een groei­en­de uit­da­ging. De gro­te vraag is hoe we in de gro­te ste­den nog een aan­ge­naam leef­kli­maat kun­nen hand­ha­ven, en hoe­veel ruim­te we daar wil­len geven aan de natuur.
Dag­voor­zit­ter: Natas­ja van den Berg
13.30
Frank Berend­se — wel­kom
13.40
Marc van den Tweel ‑150 jaar na de geboor­te van Thijs­se
14.00
Hil­trud Pötz-De toe­komst van de stad is groen
14.30
Rem­co Daal­der-De eco­lo­gie van de stad als eco­no­mi­sche fac­tor
15.30
Red­mond O’Han­lon — Jac. P. Thijs­se and Dut­ch natu­re in the city
16.00
Panel­dis­cus­sie met Jor­is Wijs­mul­ler (wet­hou­der Den Haag), Bar­ba­ra Rijp­ke­ma (stads­bi­o­loog Utrecht) en Hil­trud Pötz (stads­ont­werp­ster)
16.45
Uit­rei­king Hei­mans en Thijs­se Prijs door Frank Berend­se
17.00
Recep­tie