De ste­de­lij­ke omge­ving bebos­sen met een Tiny Forest

Het eer­ste Tiny Forest van Euro­pa werd door de ini­ti­a­tief­ne­mer Daan Blei­chrodt van IVN, het Insti­tuut voor Natuur­edu­ca­tie en Duur­zaam­heid, 2015 in Neder­land gepland. De grond­leg­ger van het Tiny Forest, een klein dicht­be­groeid bos, is de Indi­a­se inge­ni­eur Shub­hen­du Shar­ma. Hij was geïn­spi­reerd door de Miya­wa­ki metho­de van bota­ni­cus Aki­ra Miya­wa­ki.  Een Tiny Forest is goed voor de bio­di­ver­si­teit, maar ook voor de gezond­heid van de mens, de soci­a­le omgang en de kli­maat­be­sten­dig­heid van de buurt.
Het idee van Tiny Forest is begon­nen met..
De Japan­se Aki­ra Miya­wa­ki was in de jaren ‘70 de ont­wer­per om natuur­lij­ke, inheem­se bos­sen te her­stel­len en met suc­ces: na tien jaar had hij ruim 1700 bos­sen aan­ge­legd en 96,7% daar­van had zich ont­wik­keld tot een zeer goed eco­sys­teem. Ver­vol­gens gebruik­te de Shub­hen­du Shar­ma deze metho­de als inspi­ra­tie voor het plan­ten van een klein bos, een Tiny Forest, in een ste­de­lij­ke omge­ving. De IVN haal­de in 2015 Shar­ma naar Neder­land om hier het ini­ti­a­tief van Tiny Forest uit te zet­ten. Het resul­taat was het eer­ste for­me­le Tiny Forest in Euro­pa, in Zaan­dam in het Dar­win park: de Groe­ne Woud. Daar­na volg­de in het Dar­win park het twee­de Tiny Forest, het Gouw­se Bos. Inmid­dels is het Tiny Forest-idee door heel Neder­land ver­spreid, het wordt in steeds meer plaat­sen uit­ge­voerd, in samen­wer­king met IVN.
Een 200m2 dicht­be­groeid bos­je
Een Tiny Forest is een dicht­be­groeid bos­je met een groot­te van 200m2. Het wordt gepland mid­den in een ste­de­lij­ke of bebouw­de omge­ving. Het IVN heeft de naam ‘Tiny Forest’ offi­ci­eel vast­ge­legd als Regis­tered Tra­de­mark. Een ‘echt’ Tiny Forest heeft altijd drie ken­mer­ken:

  1. Buurt­be­wo­ners en scho­len wor­den betrok­ken bij de aan­leg van het Klei­ne Bos;
  2. Bij het Klei­ne Bos ligt een bui­ten­lo­kaal,
  3. Scho­lie­ren zijn de ‘wil­de wach­ters’; zij zor­gen tel­kens een maand voor het Klei­ne Bos.

Het stuk­je groen mid­den­in de stad is goed voor veel bio­di­ver­si­teit, van vogels tot bij­en en vlin­ders. Dat is bewe­zen door het onder­zoek van Wage­nin­gen Envi­ron­men­tal Research naar de Tiny Forest in Zaan­dam. In een kran­ten­ar­ti­kel in Trouw ver­telt een van de auteurs van het onder­zoek, Fabri­ce Ott­burg, dat de groei in de dicht­be­groei­de bos­jes van de aan­tal soort­groe­pen en indi­vi­du­en meer is dan in refe­ren­tie­bos­sen. Vol­gens het IVN heeft het leven­di­ge bos­je ook posi­tie­ve effec­ten op de soci­a­le samen­hang in de buurt. Buurt­be­wo­ners en kin­de­ren zijn betrok­ken bij het behe­ren van het bos en de men­sen wor­den meer ver­bon­den met de natuur en aan elkaar. Daar­bij is het Tiny Forest ook een kracht voor de kli­maat­be­sten­dig­heid van wij­ken: het bergt de (gro­te) hoe­veel­he­den water door extre­me neer­slag en het fil­tert fijn­stof en ver­koelt de lucht in ste­de­lij­ke omge­vin­gen. Groen, dat wordt bin­nen­ge­bracht door het plan­ten van dit klei­ne bos­je, doet het goed voor het kli­maat, de soci­a­le samen­hang en de men­se­lij­ke gezond­heid.
 
 Gebruik­te bron­nen
IVN. 2018. Ach­ter­grond­in­for­ma­tie Tiny Forest. Geraad­pleegd op 18-04-2018 via: https://www.ivn.nl/tiny-forest-nl/achtergrondinformatie /.
IVN. 2018. Wat is een Tiny Forest. Geraad­pleegd op 18-04-2018 via: https://www.ivn.nl/tiny-forest-nl/over-tiny-forest.
Ott­burg, F.G.W.A., D.R. Lam­merts­ma, J. Bloem, W.J. Drim­mers, H.A.H. Jans­mans en R.M.A. Weg­man, 2018. Tiny Forest Zaan­stad; Citi­zen Sci­en­ce en het bepa­len van bio­di­ver­si­teit in Tiny Forest Zaan­stad. Wage­nin­gen, Wage­nin­gen Envi­ron­men­tal Research, Rap­port, 2870.
Ver­louw, C. A (2018, 6 april). Het Tiny Forest rukt op. Geraad­pleegd op 18-04-2018 via: https://www.trouw.nl/groen/het-tiny-forest-rukt-op~af168db5/