Woud­lo­persme­dail­les voor jon­ge natuur­be­scher­mers

De twin­tig bes­te natuur­be­scher­mers in de leef­tijd van 4 tot 12 jaar uit Zuid-Hol­land heb­ben woens­dag 23 sep­tem­ber 2015 van staats­se­cre­ta­ris Dijks­ma van Eco­no­mi­sche Zaken een Woud­lo­persme­dail­le uit­ge­reikt gekre­gen. Zo heb­ben zij bij­voor­beeld zwerf­vuil opge­haald of natuur­toch­ten door de stad geor­ga­ni­seerd. Tij­dens de bij­een­komst bij Scou­ting­groep de Vlie­gen­de Hol­lan­der ont­ving de staats­se­cre­ta­ris ook het eer­ste exem­plaar van de spe­ci­a­le uit­ga­ve van Donald Duck over natuur. Het week­blad wordt over de betrok­ken scho­len in Zuid-Hol­land ver­spreid.
Jong geleerd, oud gedaan
Dijks­ma: ‘Dit is een goed voor­beeld hoe kin­de­ren op jon­ge leef­tijd enthou­si­ast wor­den gemaakt voor de natuur. Natuur is niet alleen van deze gene­ra­tie. De uit­druk­king luidt niet voor niets; jong geleerd, oud gedaan.’
Jeugd in aan­ra­king met natuur
De pro­vin­cie Zuid-Hol­land is de opdracht­ge­ver van het pro­gram­ma ‘Groen doet Goed’. Dit is een samen­wer­kings­ver­band tus­sen tien Zuid-Hol­land­se gemeen­ten en natuur­or­ga­ni­sa­ties in de pro­vin­cie. Samen zor­gen zij ervoor dat kin­de­ren tus­sen 4 en 12 jaar in de gro­te ste­den zowel bin­nen als bui­ten de stad vaker in aan­ra­king komen met de natuur.
 
Bron: Minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken