Gel­der­se Natuur­ma­kers orga­ni­se­ren groen fes­ti­val op 28 juni a.s.

Voor uw agen­da: don­der­dag 28 juni Apel­doorn

Gel­der­se Natuur­ma­kers orga­ni­se­ren groen fes­ti­val

 

 
Op don­der­dag 28 juni a.s. vindt op het Zwit­sal-ter­rein in Apel­doorn tus­sen 16.00 — 20.30 uur het fes­ti­val ‘Gel­der­se Natuur­ma­kers’ plaats. Cen­traal the­ma is hoe inwo­ners van de pro­vin­cie Gel­der­land de ver­groe­ning in eigen hand nemen. De inwo­ners zor­gen samen met het groe­ne net­werk ‘Gel­der­se Natuur­ma­kers’ voor de ont­wik­ke­ling en het beheer van de natuur.
Waar­om is deel­na­me inte­res­sant?
Het ont­wik­ke­len van natuur en de aan­leg van meer groen is van groot belang voor bio­di­ver­si­teit, kli­maat­adap­ta­tie en het bestrij­den van fijn stof. Tij­dens het fes­ti­val wordt aan­dacht besteed aan bestaan­de of nieu­we bur­ger­ini­ti­a­tie­ven. Ook wor­den leer­er­va­rin­gen gedeeld en vin­den ses­sies plaats over het ont­wik­ke­len van natuur(initiatieven).
Gede­pu­teer­de Peter Drenth is een van de gast­spre­kers, hij ver­telt waar­om Gel­der­se Natuur­ma­kers juist nu rele­vant zijn. De direc­teur van Green­Wish, Rins­ke van Noort­wijk beschrijft de posi­tie­ve ener­gie en daad­kracht die bur­ger­ini­ti­a­tie­ven vaak ken­mer­ken. Ze legt een ver­band met de moge­lijk­he­den die over­he­den ver­schaf­fen. Ver­der wor­den inspi­re­ren­de ini­ti­a­tie­ven zoals ‘Buur maakt natuur’, ‘Co-Bomen’, ‘De Toren Tuin’, ‘Emer­park’, ‘Mar­ke Gors­sel­se hei­de’ en ‘Arn­hem Kli­maat­be­sten­dig’ belicht.
Eén van de work­shops behan­delt de scrum-tech­niek van IVN-Gel­der­land en in een ande­re behan­delt Arjan Klopstra het samen­spel tus­sen groe­ne bur­ger­ini­ti­a­tie­ven en over­he­den. Ook als u meer wilt weten over de samen­wer­king met gemeen­ten, bent u op het fes­ti­val op het goe­de adres.
Heeft u belang­stel­ling voor de vraag op wel­ke manier samen­wer­king een rol speelt bij het rea­li­se­ren van een groe­ne­re, beter leef­ba­re woon-en werk­om­ge­ving? Bezoek dan het fes­ti­val op don­der­dag 28 juni in Apel­doorn. Het is een goe­de stap in de groe­ne rich­ting.
Deel­na­me is gra­tis en aan­mel­den kan via: https://geldersenatuurmakers.nl/netwerk/bijeenkomsten/ .