Groe­ne gezon­de zie­ken­hui­zen

een onder­zoeks­pro­gram­ma naar de effec­ten van groe­ne inter­ven­ties in zie­ken­hui­zen   De Groe­ne stad in gesprek met Dr. Jolan­da Maas (seni­or onder­zoe­ker aan de VU) over nieuw onder­zoek naar de effec­ten van groe­ne inter­ven­ties in en rond­om zie­ken­hui­zen Dat groen een posi­tief effect op onze gezond­heid heeft, dat besef begint zo lang­za­mer­hand wel door te […]

Wer­ken aan groe­ne school­plei­nen in Dren­the

Acht duur­zaam­heids­pro­jec­ten in Dren­the, Fries­land en Gro­nin­gen, waar­on­der Wer­ken aan groe­ne school­plei­nen en Woning­cor­po­ra­ties wor­den groe­ner krij­gen een sub­si­die uit het pro­gram­ma Duur­zaam Door. Zij ont­van­gen deze omdat ze bij­dra­gen aan het rea­li­se­ren van de duur­zaam­heids­doel­stel­lin­gen van de pro­vin­cies. Het gaat om een bedrag van in totaal 403.384 euro. Wer­ken aan groe­ne school­plei­nen Green­sy­tes gaat […]

Alle Kin­der­boer­de­rij­en Duur­zaam!

Ieder­een weet nog wel hoe het was om vroe­ger als kind naar de kin­der­boer­de­rij te gaan. Lam­me­tjes die je kon aai­en, kip­pen die rond­schar­rel­den en de geur van vers stro. De kin­der­boer­de­rij­en –hoe wij ze ken­­nen- bestaan in Neder­land sinds de jaren vijf­tig. In de naoor­log­se jaren, waar­in Neder­land steeds meer ver­ste­de­lijk­te, scho­ten de kin­der­boer­de­rij­en […]

Vier­kan­te meter tuin­tjes op gezon­de school­plei­nen

Kin­de­ren van twin­tig Neder­land­se basis­scho­len heb­ben in de afge­lo­pen weken samen met een hove­nier van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG de laat­ste hand gelegd aan een nieu­we vogel- en vlin­der­tuin of moes­tuin op het school­plein. Dat gebeur­de in het kader van de Nati­o­na­le Tuin­week, met als the­ma ‘Tegel eruit, plant erin’. De tuin is één vier­kan­te meter groot en […]