Mark Mier­as op NPO Radio 1: ‘Beet­je natuur, gro­te invloed’

Op don­der­dag 11 juni was weten­schaps­jour­na­list Mark Mier­as op NPO 1 te horen. Hij ver­tel­de over de invloed van natuur en plat­te­land op de ont­wik­ke­ling van kin­de­ren uit de stad. 
Een expe­ri­ment: pro­beer eens een reken­som te maken ter­wijl je wan­delt. 438 min 142 bij­voor­beeld. Om die bere­ke­ning te maken, blijf je van­zelf stil staan. Om te reke­nen zijn ande­re her­sen­kwa­li­tei­ten nodig dan om te wan­de­len, alleen met veel moei­te kun je bei­de tege­lijk doen.

Dit voor­beeld gebruikt de Nobel­prijs­win­naar Daniel Kah­ne­mann om dui­de­lijk te maken dat er twee her­sen­sys­te­men zijn, elk met eigen kwa­li­tei­ten.

  • De war­me kant regelt dat ons lichaam kan wan­de­len, zorgt voor onze soci­a­le inter­ac­ties en dat we op de rem trap­pen, nog voor­dat we besef­fen dat er gevaar is op de weg.
  • De koe­le kant komt in actie als we na moe­ten den­ken, als we ons beheer­sen of zorg­vul­dig din­gen uit wil­len zoe­ken. De koe­le kant is ook waar onze cre­a­ti­vi­teit tot inzet komt. Die koe­le moet getraind wor­den en heeft de juis­te omstan­dig­he­den nodig om te ont­wik­ke­len.

Kin­de­ren in de natuur geven hun war­me, impul­sie­ve her­sen­sys­teem rust, en bie­den daar­mee ruim­te aan de koe­le kant. Helaas komen veel kin­de­ren bij­na nooit de stad uit. Ouders weten niet waar ze naar­toe kun­nen, wat daar te doen is en wan­neer. De stad is een ste­nen ves­ting voor hen. Ze leven niet alleen met lucht­ver­vui­ling en hit­te­stress, hun her­se­nen wor­den ook con­stant een­zij­dig over­prik­keld.

  • Kin­de­ren in de stad heb­ben steeds vaker last van ADHD, dia­be­tes, ang­sten en depres­sies.
  • Kin­de­ren spe­len 50% min­der bui­ten dan 20 jaar gele­den en hun speel­ruim­te is met 90% geslon­ken.

‘Met een beet­je natuur kan dit geneu­tra­li­seerd wor­den’, ver­tel­de Mier­as op NPO1. Mark Mier­as was te horen op NPO 1 tus­sen 6 en 9 uur en daar­na in het NOS Jour­naal.

IVN Facts­heet ‘Beet­je natuur, gro­te invloed’