Elf mil­joen euro voor spe­ci­aal actie­plan Haag­se Schil­ders­wijk

Met een spe­ci­aal actie­plan voor de Schil­der­wijk in Den Haag wor­den vroeg­tij­dig school­uit­val en over­last geven­de en cri­mi­ne­le jeugd­groe­pen aan­ge­pakt. Er komt ook gra­tis WiFi in par­ken, aan­leg van stads­land­bouw en er wordt een poli­tie­keur­merk inge­voerd om deze Haag­se kracht­wijk leef­baar­der maken. Ondanks flin­ke inzet telt de Schil­ders­wijk te veel werk­lo­zen en risi­co­ge­zin­nen. Er is […]

Herf­st­o­pe­ning van Haag­se Japan­se Tuin

De Japan­se Tuin op land­goed Clin­gen­dael in Den Haag is weer open. Van 14 tot en met 26 okto­ber 2012 zijn de herfst­kleu­ren in de tuin bewon­de­ren. De rode tin­ten van de Japan­se esdoorns vor­men een mooie com­bi­na­tie met de groe­ne mos­sen. Ook de Japan­se ane­mo­nen staan nu in bloei. De Japan­se Tuin is van gro­te […]

Her­plant 105 bomen in Haag­se stra­ten

In het voor- en najaar van 2012 wor­den op acht loca­ties in Den Haag 105 bomen her­plant. Dit wordt gefi­nan­cierd uit het gemeen­te­lijk Bomen­fonds. Het gaat in totaal om een bedrag van 146.059 euro. De bomen komen op de Melis Sto­kel­aan, Beeklaan, Loos­duin­se Uit­leg, Van Alke­ma­delaan, Atjehstraat, Beve­landsestraat, Wal­cher­se­straat, Tes­sel­wei­de en de Water­pas. Den Haag […]

Duin­land­schap in het Haag­se West­duin­park wordt her­steld

Zand, zee, zout en wind krij­gen weer vrij spel in het Haag­se West­duin­park. Bin­nen twee à drie jaar zijn de blan­ke duin­top­pen, met daar­bo­ven een wolk­je stui­vend zand, weer zicht­baar in het gebied tus­sen Kijk­duin en de Vogel­wijk. “We gaan het duin­land­schap in oude glo­rie her­stel­len. En we zet­ten er géén hek omheen. Men­sen kun­nen […]

Haag­se Bomen­week is gestart

In de week van 21 tot en met 25 maart vindt voor de 4e keer de Haag­se Bomen­week plaats. Tij­dens deze week plan­ten Haag­se school­kin­de­ren samen met wet­hou­der San­der Dek­ker meer­de­re bomen door de hele stad. Het the­ma dit jaar is ‘Bomen sma­ken naar meer’. Een week vol ver­ras­sen­de ont­moe­tin­gen start­te offi­ci­eel op 21 maart. […]

Haag­se raad wil ‘hangende tui­nen’ op CS-plein

Den Haag krijgt in plaats van eenM‑gebouw van Rem Kool­haas mar­kan­te ‘hangende tui­nen’ op het plein voor het Cen­traal Sta­ti­on. De Haag­se raad heeft don­der­dag­avond inge­stemd met een voor­stel van Groen­Links om de grij­ze gevel van het sta­ti­on te bekle­den met een ‘ver­ti­ca­le tuin die een icoon van de stad moet wor­den’. Wet­hou­der Mar­nix Nor­der […]

Veel aan­dacht voor De Groe­ne Stad op Haag­se mili­eu­markt

Op zater­dag 28 augus­tus werd de eer­ste Haag­se mili­eu­markt in de wijk Maria­hoe­ve gehou­den. Het win­ke­lend publiek kon infor­ma­tie krij­gen over sub­si­dies voor mili­eu­maat­re­ge­len, zoals groe­ne daken. Ook werd het publiek geïnformeerd over groen als mid­del tegen water­over­last. Zo ver­tel­den Hel­ga Fassbin­der en Alfred Meij­er van de Stich­ting Bio­to­pe City over het belang van groen […]

Haag­se Bomen­week is gestart

Van maan­dag 15 tot en met vrij­dag 19 maart vindt weer de Haag­se Bomen­week plaats. In deze week plan­ten Haag­se school­kin­de­ren samen met wet­hou­der Rabin Bal­dew­singh meer­de­re bomen door de hele stad. De Bomen­week begint op maan­dag 15 maart. Dan plan­ten kin­de­ren van de Vrije­school Won­ne­bald samen met wet­hou­der Bal­dew­singh en Michiel Hout­za­gers (direc­teur Stich­ting […]

Haag­se Wet­hou­der Bal­dew­singh over­han­digt gra­tis bomen voor in voor­tuin

Op woens­dag 2 decem­ber  over­han­digt wet­hou­der Rabin Bal­dew­singh (Leef­baar­heid) aan der­tien bewo­ners aan de Wil­de Gagel in Leid­schen­veen gra­tis bomen voor in de voor­tuin. Deze bewo­ners heb­ben een aan­vraag inge­diend als onder­deel van het ‘Miljoen voor groen’. Naast aan­vra­gen om het groen in de buurt op te knap­pen, kun­nen Hage­naars ook een gra­tis boom voor […]

Groe­ne stad the­ma voor Haag­se Foto­gra­fie­prijs

Het Haags Gemeen­te­ar­chief orga­ni­seert dit jaar voor de zes­de keer de Haag­se Foto­gra­fie­prijs. Het the­ma voor dit jaar is “Den Haag groe­ne stad”. De aan­lei­ding hier­voor is het Groen­jaar 2009. Zowel ama­teurs als pro­fes­si­o­nals wor­den opge­roe­pen een foto te maken die Den Haag als groe­ne stad sym­bo­li­seert. De maxi­maal vijf foto’s per deel­ne­mer kun­nen tot 8 […]