Elf mil­joen euro voor spe­ci­aal actie­plan Haag­se Schil­ders­wijk

Met een spe­ci­aal actie­plan voor de Schil­der­wijk in Den Haag wor­den vroeg­tij­dig school­uit­val en over­last geven­de en cri­mi­ne­le jeugd­groe­pen aan­ge­pakt. Er komt ook gra­tis WiFi in par­ken, aan­leg van stads­land­bouw en er wordt een poli­tie­keur­merk inge­voerd om deze Haag­se kracht­wijk leef­baar­der maken.

Ondanks flin­ke inzet telt de Schil­ders­wijk te veel werk­lo­zen en risi­co­ge­zin­nen. Er is te veel cri­mi­na­li­teit en te wei­nig bewo­ners spre­ken de Neder­land­se taal. Er zijn te wei­nig rede­nen om er te wonen en het is te moei­lijk om een ver­volgstap te maken. Ook om deze rede­nen komt wet­hou­der Nor­der (stads­ont­wik­ke­ling, volks­huis­ves­ting en inte­gra­tie) met een gericht actie­plan om de Haag­se Schil­ders­wijk voor­uit te hel­pen.

Van kracht­wijk naar kan­sen­wijk
Nor­der: “De Haag­se Schil­ders­wijk is een ech­te wereld­wijk. Er wonen men­sen uit alle wind­rich­tin­gen van de wereld. Maar er zijn ook pro­ble­men. Deze zijn zo domi­nant dat de wijk zich niet kan ont­wik­ke­len. Dat is voor mij onac­cep­ta­bel. Ik geloof er in dat we met een geza­men­lij­ke en gerich­te aan­pak samen mét de bewo­ners en mét de pro­fes­si­o­nals de wijk voor­uit kun­nen hel­pen. Van kracht­wijk naar kan­sen­wijk, dat is de ambi­tie. Een wijk waar de bewo­ners de kans heb­ben om een bete­re toe­komst voor zich­zelf en hun kin­de­ren te op te bou­wen.’
 
Actie­plan bestaat uit twee onder­de­len
Het actie­plan Schil­ders­wijk bestaat uit twee onder­de­len: de basis op orde en nieu­we dyna­miek. Zo moet de leef­baar­heid en vei­lig­heid sub­stan­ti­eel ver­be­terd wor­den. Ook moe­ten er meer men­sen aan het werk en moe­ten meer jon­ge­ren een start­kwa­li­fi­ca­tie beha­len. Daar­bij moet de leef­si­tu­a­tie van de kwets­ba­re huis­hou­dens  ver­be­terd zijn. Belang­rijk is ook om nieu­we bewo­ners naar de wijk te krij­gen; stu­den­ten, jon­ge­ren en star­ten­de onder­ne­mers. Zij spe­len een belang­rij­ke rol bij de ver­nieu­wing.

Lees ook

Bron:
Gemeen­te Den Haag