Her­plant 105 bomen in Haag­se stra­ten

In het voor- en najaar van 2012 wor­den op acht loca­ties in Den Haag 105 bomen her­plant. Dit wordt gefi­nan­cierd uit het gemeen­te­lijk Bomen­fonds. Het gaat in totaal om een bedrag van 146.059 euro.

De bomen komen op de Melis Sto­kel­aan, Beeklaan, Loos­duin­se Uit­leg, Van Alke­ma­delaan, Atjehstraat, Beve­landsestraat, Wal­cher­se­straat, Tes­sel­wei­de en de Water­pas.

Den Haag gaat voor groen
“Mooi nieuws voor de stad, dat onder­streept dat Den Haag voor groen gaat”, zegt wet­hou­der Stads­be­heer San­der Dek­ker. “Boven­dien betaalt elke inves­te­ring in groen zich terug in de vorm van een nog bete­re leef­kwa­li­teit van de stad en dat wordt zeer gewaar­deerd.”

Jaar­lijks aan­plant van 1.000 bomen
De inves­te­ring wordt betaald uit het Bomen­fonds, dat wordt gebruikt voor het aan­ko­pen en her­plan­ten van nieu­we bomen. In het fonds wor­den bedra­gen gestort ter com­pen­sa­tie voor gekap­te bomen. Van daar­uit wordt het plan­ten van nieu­we bomen elders in de stad gefi­nan­cierd. De plant van de 105 bomen komt nog eens boven­op de dui­zend die de stad jaar­lijks plant om zie­ke, dode of omge­waai­de bomen te ver­van­gen en zo het tota­le bestand van ruim 115.000 straat­bo­men op peil te hou­den.

Com­pen­se­ren
De her­plant vindt voor­al plaats in de direc­te omge­ving waar bomen zijn ver­wij­derd. Hier­door wordt het ver­lies aan groen zoveel moge­lijk gecom­pen­seerd. Is her­plant in de direc­te omge­ving niet moge­lijk, dan wordt beke­ken of er een plek is in een wijk die niet zo groen is en waar de boom dus goed tot zijn recht kan komen.

Bron:
Gemeen­te Den Haag