Haag­se Wet­hou­der Bal­dew­singh over­han­digt gra­tis bomen voor in voor­tuin

Op woens­dag 2 decem­ber  over­han­digt wet­hou­der Rabin Bal­dew­singh (Leef­baar­heid) aan der­tien bewo­ners aan de Wil­de Gagel in Leid­schen­veen gra­tis bomen voor in de voor­tuin. Deze bewo­ners heb­ben een aan­vraag inge­diend als onder­deel van het ‘Miljoen voor groen’. Naast aan­vra­gen om het groen in de buurt op te knap­pen, kun­nen Hage­naars ook een gra­tis boom voor in de voor­tuin aan­vra­gen.

In totaal heeft de gemeen­te Den Haag in 2009 144 aan­vra­gen voor een boom in de voor­tuin geho­no­reerd. Dat is een ver­drie­dub­be­ling ten opzich­te van vorig jaar. Dit is het twee­de jaar dat Hage­naars ook een gra­tis boom voor in hun eigen voor­tuin kun­nen aan­vra­gen. Zo wor­den voor­tui­nen niet vol­le­dig bete­geld en komt er een stuk­je natuur voor in de plaats.

Mil­joen voor Groen
Het Mil­joen voor Groen geeft Hage­naars de moge­lijk­heid om zelf aan te geven hoe het groen in hun buurt kan wor­den opge­knapt. Hier­voor stelt de gemeen­te Den Haag jaar­lijks een mil­joen euro beschik­baar. Het gaat om de ver­be­te­ring of ver­fraai­ing van het Haag­se groen. Voor­beel­den zijn het snoei­en of ver­van­gen van beplan­ting en het oprui­men van ver­vuil­de plek­ken in het groen. Maar ook het plan­ten van bloei­en­de hees­ters en bomen behoort tot de moge­lijk­he­den.

Gra­tis boom
De aan­vra­gen moe­ten onder ande­re pas­sen bin­nen het gemeen­te­lij­ke groen­be­leid en uit­voer­baar zijn. Nieu­we aan­vra­gen kun­nen wor­den inge­diend van­af 1 april 2010. Ook een gra­tis boom voor in de voor­tuin behoort weer tot de moge­lijk­he­den. Een aan­vraag­for­mu­lier is te krij­gen bij de stads­deel­kan­to­ren of via www.denhaag.nl/groen.

Den Haag Natuur­lijk Groen!
Den Haag, van ouds­her een groe­ne stad, doet er alles aan om die kwa­li­teit te behou­den. Denk aan ini­ti­a­tie­ven als de Haag­se Bomen­week en de Dag van het Park. Om het belang van het groen voor mens en natuur te bena­druk­ken, staat 2009 in het teken van het Haag­se groen, Den Haag Natuur­lijk Groen! De Haag­se natuur is er om elkaar in te ont­moe­ten, van te genie­ten en om te ver­zor­gen: samen het groen bele­ven. Kijk voor meer infor­ma­tie op www.denhaag.nl/groen.

Bron:
Gemeen­te Den Haag