Sportont­bijt Natuur en Gezond­heid in Haag­se Bos

Natuur is goed voor de gezond­heid. Zowel oude­ren als jon­ge­ren kun­nen veel pro­fijt heb­ben van een ver­blijf in de natuur. Natuur werkt goed bij stress of her­stel van een burn out. Bewe­gen in de natuur ter voor­ko­ming van klach­ten is eigen­lijk een ‘must’. Zeker voor kin­de­ren!Op 8 okto­ber zul­len de raden het advies­pak­ket Natuur en […]

Beleids­plan voor het Haag­se groen 2005–2015

De gemeen­te Den Haag heeft, in nau­we samen­wer­king met bewo­­ners- en natuur­or­ga­ni­sa­ties, een nieuw beleids­plan opge­steld voor het Haag­se groen. Dit beleids­plan “groen kleurt de stad” heeft ruim­schoots aan­dacht voor het gebruik en de bele­ving van het groen, het beheer en onder­houd én de ver­de­ling van het groen over de stad.