Haag­se Bomen­week is gestart

In de week van 21 tot en met 25 maart vindt voor de 4e keer de Haag­se Bomen­week plaats. Tij­dens deze week plan­ten Haag­se school­kin­de­ren samen met wet­hou­der San­der Dek­ker meer­de­re bomen door de hele stad. Het the­ma dit jaar is ‘Bomen sma­ken naar meer’.
Een week vol ver­ras­sen­de ont­moe­tin­gen start­te offi­ci­eel op 21 maart. Wet­hou­der San­der Dek­ker open­de de Haag­se Bomen­week op de Stads­kwe­ke­rij. Dit doet hij samen met leer­lin­gen van De Fon­tein. Hier maakt de wet­hou­der ken­nis met het ‘Bomen Beleef Par­cours’. Ver­schil­len­de leer­lin­gen van groep 7 vol­gen het par­cours. Tij­dens dit par­cours kun­nen zij een boom­hut bou­wen, een eigen boom­plak zagen, bomen meten, jaar­rin­gen tel­len, boom­ge­dich­ten maken, naar boom­ver­ha­len luis­te­ren enzo­voorts.
Ver­vol­gens gaan de leer­lin­gen onder bege­lei­ding van een natuur­gids het Sche­ve­ningsebos in voor een ech­te bomen­on­der­zoek­wan­de­ling.
Bomen plan­ten Op woens­dag 23 maart wor­den tij­dens de Nati­o­na­le Boom­feest­dag 25 bomen geplant in het wijk­park De Punt aan de Dreb­bel­straat in het stads­deel Laak.
Belang van bomen Een dag later staat een bij­zon­de­re en inter­ac­tie­ve GPS-tocht, iBe­leef­pad Super­boom, op het pro­gram­ma van groep 8 van de basis­school De Pet­rus­don­ders. Tij­dens deze tocht door het Zui­der­park ont­moe­ten de kin­de­ren ‘boom­hel­den’ die de hel­pen­de hand bie­den bij het bestrij­den van ram­pen zoals droog­te, over­stro­min­gen, storm en brand. Op deze manier leren de kin­de­ren hoe belang­rijk bomen zijn en dat bomen ook belang­rij­ke karak­ter­ei­gen­schap­pen heb­ben. Afslui­tend plan­ten deze leer­lin­gen ook nog een Lin­de in het Zui­der­park.
Op vrij­dag 25 maart wordt de week afge­slo­ten. Kin­de­ren van de basis­school Het Palet plan­ten dan 10 bomen aan de Hoef­ka­de bij de Bazar.
Bron:Gemeente Den Haag