Duin­land­schap in het Haag­se West­duin­park wordt her­steld

Zand, zee, zout en wind krij­gen weer vrij spel in het Haag­se West­duin­park. Bin­nen twee à drie jaar zijn de blan­ke duin­top­pen, met daar­bo­ven een wolk­je stui­vend zand, weer zicht­baar in het gebied tus­sen Kijk­duin en de Vogel­wijk. “We gaan het duin­land­schap in oude glo­rie her­stel­len. En we zet­ten er géén hek omheen. Men­sen kun­nen er straks echt van genie­ten”, zegt ver­ant­woor­de­lijk wet­hou­der San­der Dek­ker (Financiën en Stads­be­heer).

“Het wordt echt een gro­te klus om dit 200 hec­ta­re gro­te gebied in oor­spron­ke­lij­ke staat terug te bren­gen”, aldus Dek­ker. “In de vori­ge eeuw had­den men­sen het idee dat we moesten voor­ko­men dat het duin­zand zou ver­stui­ven. Er zijn toen op gro­te schaal rozen, sneeuw­bes­sen­strui­ken, esdoorns en popu­lie­ren aan­ge­plant, die met hun wor­tels het hele land­schap als het ware heb­ben gefixeerd. Ver­der heb­ben wind en regen ver­ont­rei­nig­de lucht aan­ge­voerd, waar­uit stik­stof is neer­ge­sla­gen.

Dat heeft gewerkt als een soort pokon voor de begroei­ing hier. Om hier nu weer een open duin­land­schap te creëren, moe­ten we als het ware de klok terugdraaien.”

 


Pre­ci­sie­werk

Van­af sep­tem­ber zal er met inzet van groot mate­ri­eel in het West­duin­park pre­ci­sie­werk moe­ten wor­den gedaan. Eco­lo­gen heb­ben het hele gebied geïnventariseerd om te bepa­len wel­ke strui­ken en bomen weg moe­ten en wel­ke juist de ruim­te moe­ten krij­gen. De zuid­hel­lin­gen van de duin­top­pen zul­len hele­maal vrij­ge­maakt wor­den van begroei­ing. Dat bete­kent dat er straks gekapt, gegra­ven en geplagd zal wor­den. In totaal moe­ten er zo’n 1300 bomen weg. Waar nu rim­pel­ro­zen staan, moet het zand een meter diep wor­den ont­gra­ven. Daar­na wordt het gezeefd, zodat er geen wor­tel­tje ach­ter­blijft.

Schrik­ken en slik­ken
Wet­hou­der Dek­ker: “Het wordt schrik­ken en slik­ken voor omwo­nen­den en bezoe­kers van het West­duin­park. Maar we krij­gen er een prach­tig land­schap voor terug. Asfalt­paad­jes en hek­ken maken zoveel moge­lijk plaats voor vee­roos­ters, schel­pen- en zand­paad­jes. Daar­na geven we het beheer in han­den van de natuur en gro­te en klei­ne gra­zers: paar­den of run­de­ren gaan het duin­ko­nijn bij die taak assisteren.”

Kraam­ka­mer voor plan­ten en die­ren
Parel van het West­duin­park wordt de voch­ti­ge duin­val­lei de Nat­te Pan. Deze zeld­za­me kraam­ka­mer voor plan­ten en die­ren – orchideeën, pad­den­stoe­len, bij­zon­de­re vogels, vlin­ders, zand­ha­ge­dis­sen, rug­streep­pad­den – is nu te droog, door­dat bomen en strui­ken te veel water opzui­gen. Ook is de boven­ste grond­laag te rijk door blad­af­val en ver­mes­ting. Over twee jaar staat er weer een flin­ke laag water in de Nat­te Pan. Men­sen mogen er dan wel in, maar bui­ten het broed­sei­zoen en onder lei­ding van een gids.

Euro­pees beschermd
Het West­duin­park is Euro­pees beschermd natuur­ge­bied. Het terug­bren­gen in oude staat is inge­ge­ven door Euro­pe­se natuur­wet­ge­ving. Het pro­ject kost € 2,5 mil­joen. De pro­vin­cie Zuid-Hol­land draagt daar­van de helft bij; Euro­pa € 0,6 mil­joen. De gemeen­te Den Haag betaalt de rest. Belang­heb­ben­den en omwo­nen­den zijn via een beheer­plat­form, dat over­leg, pre­sen­ta­ties en excur­sies heeft geor­ga­ni­seerd, op de hoog­te gehou­den. Wet­hou­der San­der Dek­ker zegt daar­om: “De finan­cie­ring is rond. Er is draag­vlak voor. Wij zijn er klaar voor.”

Bron:
Gemeen­te Den Haag  

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.