Haag­se Bomen­week is gestart

Van maan­dag 15 tot en met vrij­dag 19 maart vindt weer de Haag­se Bomen­week plaats. In deze week plan­ten Haag­se school­kin­de­ren samen met wet­hou­der Rabin Bal­dew­singh meer­de­re bomen door de hele stad.

De Bomen­week begint op maan­dag 15 maart. Dan plan­ten kin­de­ren van de Vrije­school Won­ne­bald samen met wet­hou­der Bal­dew­singh en Michiel Hout­za­gers (direc­teur Stich­ting Het Zuid-Hol­lands Land­schap)  hon­der­den jon­ge bomen op land­goed Meer en Bos.

Op woens­dag wor­den tij­dens de Nati­o­na­le Boom­feest­dag de hele dag door meer dan 100 bomen geplant.

Mobie­le boom­be­leef­kar
Kin­de­ren van de basis­school de Chris­tof­fel ope­nen op woens­dag de Lab-O-Tree, een mobie­le boom­be­leef­kar waar­mee aller­lei acti­vi­tei­ten gedaan kun­nen wor­den. Zoals het maken van je eigen boom­par­fum, luis­te­ren naar een boom, zagen en muziek maken met hout. De Lab-O-Tree is een ini­ti­a­tief van Stich­ting Ele­men­tree samen met de gemeen­te Den Haag.

Inter­ac­tie­ve GPS-tocht
Op don­der­dag staat een bij­zon­de­re en inter­ac­tie­ve GPS-tocht, iBe­leef­pad Super­boom, op het pro­gram­ma van groep 8 van de Nuts­school Mor­gen­stond. Tij­dens deze tocht door het Zui­der­park ont­moe­ten de kin­de­ren ‘boomhelden’. De boom­hel­den bie­den een hel­pen­de hand bij het bestrij­den van ram­pen zoals droog­te, over­stro­min­gen, storm en brand. Op deze manier leren de kin­de­ren hoe belang­rijk bomen zijn en dat bomen ook belang­rij­ke karak­ter­ei­gen­schap­pen heb­ben. Aan­slui­tend plan­ten de kin­de­ren nog 2 bomen.

‘Bomen­on­der­zoeks­kof­fers’
Op alle stads­boer­de­rij­en kun­nen kin­de­ren van 6 tot 12 jaar een ‘Bomenonderzoekskoffers’ lenen. In de kof­fer zit­ten ver­schil­len­de opdrach­ten en mate­ri­a­len zoals een micro­scoop, spie­gel­tje en ste­tho­scoop. Door het uit­voe­ren van de opdrach­ten leren kin­de­ren wel­ke func­ties bomen heb­ben.

Afslui­ting
Op vrij­dag wordt de week afge­slo­ten. Kin­de­ren van de basis­school De Fon­tein in Wate­rings­e­veld plan­ten dan 31 bomen aan de San­tia­go­s­in­gel (Vliet­park).

Bron:
Groe­ne­wijk