Veel aan­dacht voor De Groe­ne Stad op Haag­se mili­eu­markt

Op zater­dag 28 augus­tus werd de eer­ste Haag­se mili­eu­markt in de wijk Maria­hoe­ve gehou­den. Het win­ke­lend publiek kon infor­ma­tie krij­gen over sub­si­dies voor mili­eu­maat­re­ge­len, zoals groe­ne daken. Ook werd het publiek geïnformeerd over groen als mid­del tegen water­over­last.

Zo ver­tel­den Hel­ga Fassbin­der en Alfred Meij­er van de Stich­ting Bio­to­pe City over het belang van groen in de stad. “Groen is goed voor de water­af­voer – door meer groen in de stad ver­klein je de kans op  over­stro­min­gen van­uit het riool. Groen ver­laagt de tem­pe­ra­tuur in hete zomers en heeft een posi­tief effect lucht­kwa­li­teit. Dat geldt zowel voor groe­ne daken als voor gevel­groen en voor groen op het maaiveld.”

Actie Groen in de Wijk
Geert van Poel­geest van het Haags Mili­eu­cen­trum  gaf aan dat woning­cor­po­ra­ties een belang­rij­ke rol heb­ben in het ver­duur­za­men van de wijk. Hij meld­de dat het Haags Mili­eu­cen­trum in 2011 Maria­hoe­ve tot speer­punt­wijk van heel Den Haag voor Groen in de Wijk wil uit­roe­pen. 

 

Stads­land­bouw
Stads­land­bouw kan in deze wij­jk een belang­rij­ke rol kan gaan spe­len, stel­de Theo Vogel­zang van de Uni­ver­si­teit Wage­nin­gen. Waar­op een bewoon­ster rea­geer­de: “Dit mag dan niet ten kos­te gaan van de speel­ge­le­gen­he­den van kin­de­ren.

Teveel ver­snip­pe­ring
Alle forum­le­den waren het erover eens dat er teveel ver­snip­pe­ring is bij het plan­nen van  woning­bouw en reno­va­tie zou de aan­dacht voor duur­zaam­heid en groen en inte­graal mee­ge­no­men moe­ten wor­den. Dat vergt ook coördinatie van de  onder­houds­plan­nen van VVE’s en cor­po­ra­ties. Hier is goe­de samen­wer­king ver­eist.

Het forum beschouw­de de mili­eu­markt als een start­punt voor acti­vi­tei­ten voor een groe­ne en duur­za­me toe­komst van Maria­hoe­ve.

In de infor­ma­tie­stand waren pos­ters en bro­chu­res van De Groe­ne Stad te vin­den.

Bron:
Mili­eu­markt Den Haag