Groen­links Deven­ter: ONT­te­gel je tuin!

Neder­land ver­steent. Steeds meer men­sen bestra­ten hun tui­nen: zij kie­zen voor ste­nen, kie­zels, beton en kunst­gras in plaats van gras en plan­ten. Die tui­nen lij­ken wel par­keer­plaat­sen… Groen­Links Deven­ter vraagt Deven­te­na­ren om bete­gel­de tui­nen aan te pak­ken en steen te ver­van­gen door groen en bloe­men. In ieder geval 1 vier­kan­te meter. Groen­Links Deven­ter zal bin­nen­kort zelf het […]

Groen­Links Amster­dam West wil extra post­ze­gel­park voor bewo­ners

Dins­dag 18 decem­ber besluit de deel­raad van Amster­dam West over de toe­komst van de open­ba­re ruim­te in de Bel­la­­my- en Bor­ger­buurt. Groen­Links Amster­dam West is blij dat er meer open­ba­re ruim­te wordt gecreëerd. Woord­voer­der Yvet­te Hof­man van open­ba­re ruim­te: “Door het ver­plaat­sen van par­keer­plaat­sen naar de nieu­we gara­ges onder het Bel­la­my­plein ont­staat er meer ruim­te […]

D66 en Groen­Links Amers­foort die­nen ini­ti­a­tief­voor­stel stads­land­bouw in

e frac­ties van D66 en Groen Links Amers­foort heb­ben geza­men­lijk een ini­ti­a­tief­voor­stel inge­diend inza­ke stads­land­bouw. Door de hui­di­ge eco­no­mi­sche reces­sie lig­gen bouw­ter­rei­nen vaak voor lan­ge­re tijd braak. Die zijn dan te gebrui­ken voor bij­voor­beeld groen­te­teelt. Maar land­bouw in de stad kan ook op daken en muren van gebou­wen, of zelfs in leeg­staan­de kan­toor­pan­den.Hier­voor is wel […]

Groen­Links orga­ni­seert fiets­tocht langs groe­ne daken

Groen­Links nodigt geïnteresseerden uit voor een fiets­tocht langs groe­ne daken in de stad Gro­nin­gen op zater­dag 28 mei. Om 10:00 uur geeft de heer Veenstra in het pand van Groen­Links een pre­sen­ta­tie over groe­ne daken. Na de pre­sen­ta­tie is er een fiets­tocht langs beken­de en min­der beken­de groe­ne daken in de stad. De fiets­tocht ein­digt […]

Groen­Links Maas­tricht wil groen­plat­form

Naar aan­lei­ding van een door Groen­Links geor­ga­ni­seerd tref­fen van buurt­plat­forms en orga­ni­sa­ties die betrok­ken zijn bij stads­na­tuur, komt Groen­Links met een zeven­pun­ten­plan dat meer een­dui­dig­heid in het groen­be­leid van Maas­tricht moet gaan bren­gen. Dit groen­plat­form zal moe­ten bestaan uit ver­schil­len­de ver­te­gen­woor­di­gers die de stad advi­se­ren hoe ste­de­lij­ke natuur behou­den en ver­sterkt zal kun­nen wor­den. “Uit […]

Groen­Links Gro­nin­gen wil groe­ne voor­tui­nen

Groen­Links in de Gro­ning­se gemeen­te­raad maakt zich zor­gen over de toe­ne­men­de ver­ste­ning van voor­tui­nen. Door­dat steeds meer tuin­tjes wor­den bestraat, raakt het riool over­be­last bij hevi­ge regen­val. Ook die­ren heb­ben te lij­den onder het ver­dwij­nen van groe­ne voor­tui­nen. Dat de afwa­te­ring in de stad niet altijd goed func­ti­o­neert, heb­ben we gemerkt bij de zwa­re regen­bui­en […]

Groen­Links Barend­recht wil 2.000 bomen plan­ten om groe­ne karak­ter te ver­ster­ken

Groen­Links  Barend­recht wil dat er in de peri­o­de 2010–2014 mini­maal 2.000 bomen geplant wor­den in Barend­recht. De extra bomen ver­ster­ken het groe­ne karak­ter van de gemeen­te. Daar­naast heb­ben bomen een posi­tie­ve invloed op de lucht­kwa­li­teit en de opna­me van CO2. Daar­om geeft Groen­Links Barend­recht zater­dag 1 mei om 11.00 uur het goe­de voor­beeld door het […]

Groen­Links Barend­recht wil 2.000 bomen plan­ten

Groen­Links Barend­recht  wil dat er in de peri­o­de 2010 — 2014 mini­maal 2.000 bomen bij­ko­men in Barend­recht. “De extra bomen ver­ster­ken het groe­ne karak­ter van de gemeen­te. Daar­naast heb­ben bomen een posi­tie­ve invloed op de lucht­kwa­li­teit en de opna­me van CO2”, stelt de par­tij in de Week­krant. Daar­om biedt lijst­trek­ker Tes­sa Augus­tijn bin­nen­kort de gemeen­te […]

Groen­Links IJs­sel­stein: groe­ne stad is een gezon­de stad

In het ver­kie­zings­pro­gram­ma van Groen­Links IJs­sel­stein voor de peri­o­de 2010 — 2014 besteedt de par­tij veel aan­dacht aan De Groe­ne Stad.  Vol­gens de par­tij is een groe­ne stad een gezon­de stad. In het pro­gram­ma staat het vol­gen­de geschre­ven: “Het behou­den en ver­ster­ken van de groe­ne ruim­te ver­dient meer aan­dacht, omdat het de stad mooi­er maakt […]

Groen­Links pre­sen­teert 100.000 bomen­plan voor Rot­ter­dam

Groen­links wil dat Rot­ter­dam de komen­de 30 jaar 100.000 bomen gaat plan­ten. Het  ‘100.000 bomen­plan’ over­han­digt raads­lid Arno Bon­te van­daag aan Peter Lamers, de nieu­we wet­hou­der voor bui­ten­ruim­te. De par­tij wil de nieu­we bomen voor­al aan­plan­ten in de bin­nen­stad en in de ver­steen­de stads­wij­ken. ‘Bomen zor­gen voor scho­ne­re lucht en een pret­tig kli­maat’, schrijft Groen­Links […]