Berichten

Nederland versteent. Steeds meer mensen bestraten hun tuinen: zij kiezen voor stenen, kiezels, beton en kunstgras in plaats van gras en planten. Die tuinen lijken wel parkeerplaatsen… GroenLinks Deventer vraagt Deventenaren om betegelde tuinen aan te pakken en steen te vervangen door groen en bloemen. In ieder geval 1 vierkante meter. GroenLinks Deventer zal binnenkort zelf het goede voorbeeld geven door een vierkante meter tuin te onttegelen en te vergroenen. De meest vertegelde tuin van Deventer neemt de fractie onder handen en mensen kunnen hun tegeltuin hiervoor aanmelden bij de fractie.

“Elke vierkante meter groen in plaats van grijs is winst voor mens en natuur.”

Versteende tuinen leiden tot:

– de overbelasting van het riool tijdens hevige regenbuien omdat het regenwater de grond niet kan intrekken;
– de opwarming van de stad; stenen houden de warmte lang vast terwijl groen verkoelt;
– afname van de stadsnatuur: vogels, zoogdieren (bijvoorbeeld egels) en insecten (bijvoorbeeld bijen en vlinders) hebben niets te zoeken in een betegelde tuin!.
GroenLinks Deventer wenst dat alle tuinen één ecologische verbindingszone vormen voor vogels en insecten en wil verstening tegengaan. De angst voor veel onderhoud is vaak niet terecht: je kan ook zelf met vrij simpele middelen, een fijne groene en bloeiende tuin aanleggen en onderhouden. Zelfs een vierkante meter draagt bij aan een beter stadsklimaat. GroenLinks roept de Deventenaren op om hun eigen tuin te vergroenen. Om het goede voorbeeld te geven zal de fractie binnenkort zelf aan de slag gaan met onttegelen en vergroenen. Wil je je eigen tuin onttegelen maar heb je weinig geld, natuurvrees of geen groene vingers? Stuur een foto en motivatie (voor 19 juni 2015) naar: fractie@gldeventer.nl. Zij kiezen de ergste vertegelde tuin uit en komen binnenkort langs om een stukje vergroening te brengen!
GL Deventer hekelt overigens ook de toenemende verschuttinging: op veel plaatsen hebben saaie houten schuttingen  de plaats ingenomen van natuurlijke heggen:

“Een schutting hoef je natuurlijk niet te snoeien zoals een heg maar is totaal oninteressant voor de natuur. Wat is er nu mooier dan een heg waarin vogels hun nestje kunnen maken en egels  om onderdoor kunnen kruipen? “

Dinsdag 18 december besluit de deelraad van Amsterdam West over de toekomst van de openbare ruimte in de Bellamy- en Borgerbuurt. GroenLinks Amsterdam West is blij dat er meer openbare ruimte wordt gecreëerd. Woordvoerder Yvette Hofman van openbare ruimte: “Door het verplaatsen van parkeerplaatsen naar de nieuwe garages onder het Bellamyplein ontstaat er meer ruimte voor groen en geveltuintjes”.

Hofman: “Dit is een grote stap vooruit om de leefbaarheid voor de bewoners in deze buurten te vergroten. Daarnaast zien we de mogelijkheid om een extra postzegelpark in de Kneppelhoutstraat te realiseren.” Binnenkort komt GroenLinks met een voorstel voor het postzegelpark.

Herprofilering openbare ruimte
In het stuk “Visie Openbare Ruimte Bellamy- en Borgerbuurt” staan de uitgangspunten beschreven voor komende herprofileringen van de openbare ruimte. Zo komt er meer eenheid in het straatmeubilair en bestrating en gaan voorzieningen zoals containers en fietsparkeerplekken niet ten koste van de stoep, maar worden tussen de parkeerplaatsen geplaatst.

Ruimte voor kinderen
 â€œIn de smalle 19e eeuwse straten van de Bellamy- en Borgerbuurt wordt nu verhoudingsgewijs veel ruimte ingenomen door geparkeerde auto’s. Met de komst van de ondergrondse garages aan het Bellamyplein hebben we de kans om de bewoners weer de ruimte te geven. Er komen bredere stoepen en meer ruimte voor fietsers en voor kinderen om te spelen”, aldus Hofman.

Bron:
Groenlinks Amsterdam West
Gemeente Amsterdam Stadsdeel West (foto)
 

 

 

 

e fracties van D66 en Groen Links Amersfoort hebben gezamenlijk een initiatiefvoorstel ingediend inzake stadslandbouw. Door de huidige economische recessie liggen bouwterreinen vaak voor langere tijd braak. Die zijn dan te gebruiken voor bijvoorbeeld groenteteelt. Maar landbouw in de stad kan ook op daken en muren van gebouwen, of zelfs in leegstaande kantoorpanden.

Hiervoor is wel toestemming nodig, al dan niet in de vorm van een tijdelijke wijziging van bestemmingsplannen; dat kost geld en men vraagt of dit tegen een lager tarief kan voor vrijwillige organisaties. Dit speelt onder meer bij tuinparkvereniging Tuinpark Laakzijde, die grond van projectontwikkelaar Schoonderbeek in bruikleen heeft. Vele tientallen wijkbewoners telen daar groenten, doen aan natuurontwikkeling, ontmoeting en onthaasting en vergroten het natuurbesef en de sociale samenhang in de wijk. Betrokkenen bij Laakzijde willen dit jaar nog starten met een proef met stadslandbouw, gedragen door de wijk.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
De Stad Amersfoort

 

GroenLinks nodigt geïnteresseerden uit voor een fietstocht langs groene daken in de stad Groningen op zaterdag 28 mei.

Om 10:00 uur geeft de heer Veenstra in het pand van GroenLinks een presentatie over groene daken. Na de presentatie is er een fietstocht langs bekende en minder bekende groene daken in de stad. De fietstocht eindigt om 13:00 uur. Vóór, tijdens en na de fietstocht kunnen er vragen gesteld worden over de mogelijkheden voor het aanleggen van een groen dak op je eigen huis.

Voordelen
Een groen dak is een dak met speciaal hiertoe aangebrachte begroeiing. Deze begroeiing beperkt het energieverbruik, bevordert de biodiversiteit en vangt water op. Bovendien zorgt het voor minder vervuilende stoffen in de lucht.

Bron:
GroenLinks Groningen

Naar aanleiding van een door GroenLinks georganiseerd treffen van buurtplatforms en organisaties die betrokken zijn bij stadsnatuur, komt GroenLinks met een zevenpuntenplan dat meer eenduidigheid in het groenbeleid van Maastricht moet gaan brengen.

Dit groenplatform zal moeten bestaan uit verschillende vertegenwoordigers die de stad adviseren hoe stedelijke natuur behouden en versterkt zal kunnen worden.

“Uit de bijeenkomst kwam heel duidelijk naar voren dat signalen van organisaties als de MTB en het buurtplatform in de wijk onvoldoende doordringen tot het bestuur van onze stad”, aldus Michiel Ritzen, burgerraadslid in de commissie Stadsontwikkeling namens GroenLinks.

Meer bomen zorgen voor meer woongenot
“Kort gezegd: meer bomen in de buurt zorgen ervoor dat mensen meer woongenot ervaren en dat bevordert dan weer de volksgezondheid. Het belang van een groenplatform is volgens ons dan ook evident.”

 

Groene pareltjes
In het zevenpuntenplan doet GroenLinks onder meer aanbevelingen over het bijeenbrengen van kennis, het in kaart brengen van de reeds bestaande groene pareltjes in de stad, en de rol van het natuurbeleid op weg naar Maastricht Culturele Hoofdstad 2018.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
Maastricht Aktueel

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.

GroenLinks in de Groningse gemeenteraad maakt zich zorgen over de toenemende verstening van voortuinen. Doordat steeds meer tuintjes worden bestraat, raakt het riool overbelast bij hevige regenval. Ook dieren hebben te lijden onder het verdwijnen van groene voortuinen.

Dat de afwatering in de stad niet altijd goed functioneert, hebben we gemerkt bij de zware regenbuien van dit najaar. Wegen, fietspaden en kelders kwamen onder water te staan, wat leidde tot overlast en schade. De toename van het aantal betegelde voortuinen veroorzaakt een deel van dit probleem.

Waterberging
Een groene, beplante voortuin ziet er niet alleen leuk uit, maar vervult ook een belangrijke functie als waterberging.

Het schone regenwater kan in een groene voortuin gelijkmatig in de grond verdwijnen. Bij een betegelde voortuin stroomt het water direct naar het riool. Dat levert problemen op omdat ons rioolstelsel niet is berekend op het afvoeren van neerslag vanuit de tuin. GroenLinks-raadsleden Lizette van der Vegt en Victor Möhlmann willen daarom de verstening van voortuinen tegengaan om wateroverlast in de toekomst te voorkomen.

Groene omgeving van belang
De verstening veroorzaakt nog meer problemen. Ten eerste stort het riool de extra toevoer in vijvers, sloten en kanalen. Dit overstorten kan ernstige gevolgen hebben voor de aanwezige vissen. Zij kunnen verstikken en sterven soms massaal. Ten tweede wordt het regenwater steeds sneller afgevoerd, waardoor het grondwater te weinig wordt aangevuld en de bodem sneller uitdroogt. Een groene voortuin is daarnaast ook nog een plek waar bijvoorbeeld vogels beschutting en voedsel kunnen vinden. Bovendien vindt GroenLinks een groene omgeving van belang voor opgroeiende kinderen in onze stad. Kortom, er zijn veel redenen waarom het verstenen van voortuinen moet worden tegengegaan.

Kamerverhuurpanden
Vooral bij kamerverhuurpanden wordt juist steeds vaker de voortuin voorzien van stoeptegels. In combinatie met een grote hoeveelheid fietswrakken en de plaatsing van hekwerken leidt dit tot een zeer onaantrekkelijk straatbeeld. Als vanuit de gemeente geen prikkel wordt gegeven om de voortuin groen te houden, vreest GroenLinks dan ook dat de verstening en verrommeling steeds verder zal toenemen.

Maatregelen
De gemeente geeft nu al adviezen over het maken van geveltuinen en het plaatsen van klimplanten tegen gevels. Ook bestaan er subsidies voor de aanleg van groene daken met begroeiing. De GroenLinks-fractie vindt dit een klein stapje in de goede richting, maar denkt dat er meer mogelijkheden zijn. Zij hoopt dat bijvoorbeeld tussen de gemeente en corporaties afspraken kunnen worden gemaakt. De fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Lees hier de schriftelijke vragen aan het college »

Bron:
GroenLinks Groningen

GroenLinks  Barendrecht wil dat er in de periode 2010-2014 minimaal 2.000 bomen geplant worden in Barendrecht. De extra bomen versterken het groene karakter van de gemeente. Daarnaast hebben bomen een positieve invloed op de luchtkwaliteit en de opname van CO2.

Daarom geeft GroenLinks Barendrecht zaterdag 1 mei om 11.00 uur het goede voorbeeld door het planten van een beuk. Dan biedt fractievoorzitter Tessa Augustijn de inwoners van de gemeente Barendrecht een beuk aan.

Burgemeester Jan van Belzen neemt als voorzitter van de gemeenteraad de boom in ontvangst. Aansluitend wordt de boom geplant in park Buitenoord.

“Bomen versterken het groene karakter van Barendrecht”, stelt GroenLinks. “Door de oprukkende woningbouw is de laatste tijd steeds meer groen rondom Barendrecht verdwenen. Ook in woonwijken wordt steeds vaker groen opgeofferd. GroenLinks Barendrecht vindt dit onaanvaardbaar”, aldus de partij.

 

Bron:
De Weekkrant, Het Zuiden Barendrecht

GroenLinks Barendrecht  wil dat er in de periode 2010 – 2014 minimaal 2.000 bomen bijkomen in Barendrecht. “De extra bomen versterken het groene karakter van de gemeente. Daarnaast hebben bomen een positieve invloed op de luchtkwaliteit en de opname van CO2”, stelt de partij in de Weekkrant.

Daarom biedt lijsttrekker Tessa Augustijn binnenkort de gemeente een boom aan. Burgemeester Jan van Belzen neemt als voorzitter van de gemeenteraad de boom in ontvangst.

“Bomen versterken het groene karakter van Barendrecht. Door de oprukkende woningbouw is de laatste tijd steeds meer groen rondom Barendrecht verdwenen”, aldus GroenLinks in de Weekkrant.

Lees het volledige bericht »

Bron:
De Weekkrant

 

In het verkiezingsprogramma van GroenLinks IJsselstein voor de periode 2010 – 2014 besteedt de partij veel aandacht aan De Groene Stad.  Volgens de partij is een groene stad een gezonde stad.

In het programma staat het volgende geschreven: “Het behouden en versterken van de groene ruimte verdient meer aandacht, omdat het de stad mooier maakt en omdat groen belangrijk is voor ons dagelijks welzijn.Groengebieden zijn nodig om te kunnen ontspannen, spelen, luieren, wandelen en sporten. De aanwezigheid van groen in de directe omgeving maakt een locatie ook aantrekkelijker voor bedrijven. En groen heeft natuurlijk functies voor dieren en planten in de stad.”

 

De inzet van GroenLinks is onder meer:

  • In het Groenstructuurplan wordt de bestemming van alle groen in kaart gebracht, als leidraad bij beheer en eventuele toekomstige stedebouwkundige ontwikkelingen. Er komt meer aandacht voor de unieke verzameling van fruitboomrassen van IJsselstein.
  • Groen voor iedereen in de buurt. Daarvoor geldt als richtlijn 75m2 per woning (VROM richtgetal).
  • Voor kinderen komt er in iedere wijk een avonturenspeelplaats: een wilde natuurspeelplaats in een groene omgeving waar een kind zelf met fantasie kan spelen en de natuur kan ontdekken.
  • Bestaand groen blijft groen. Blijkt groenverlies in specifieke gevallen onvermijdelijk, dan vindt compensatie op zo kort mogelijke afstand plaats, waarbij de oppervlakte en de groenwaarde minimaal gelijk blijven.

Naar het verkiezingsprogramma 2010-2014 »

Bron:
GroenLinks IJsselstein

Groenlinks wil dat Rotterdam de komende 30 jaar 100.000 bomen gaat planten. Het  ‘100.000 bomenplan’ overhandigt raadslid Arno Bonte vandaag aan Peter Lamers, de nieuwe wethouder voor buitenruimte. De partij wil de nieuwe bomen vooral aanplanten in de binnenstad en in de versteende stadswijken.

‘Bomen zorgen voor schonere lucht en een prettig klimaat’, schrijft GroenLinks in het plan. Uit onderzoek blijkt dat mensen zich veiliger en gelukkiger voelen met veel groen in de buurt.

Bomen zijn voor een stad als Rotterdam volgens Bonte van levensbelang voor het stadsklimaat. ‘Ze matigen de temperatuurextremen, waardoor bloedhete stadswoestijnen worden voorkomen. Het bladerdak filtert bovendien vuile deeltjes uit de lucht, zodat de omgeving een stuk gezonder wordt.’

Minder dan 1 boom per inwoner
In Rotterdam staan 550.000 bomen in openbaar gebied. ‘Dat is minder dan één boom per inwoner’, merkt Bonte op. ‘En die bomen staan ook nog eens heel ongelijk over de stad verspreid. De meeste bomen staan in parken, in het Kralingse Bos en langs de Rottemeren. In de helft van de Rotterdamse straten is geen of nauwelijks een boom te bekennen. Daar wil GroenLinks verandering in brengen met het aanplanten van 3300 bomen per jaar in de komende 30 jaar.’

Bron:
GroenLinks