Groen­Links Barend­recht wil 2.000 bomen plan­ten

Groen­Links Barend­recht  wil dat er in de peri­o­de 2010 — 2014 mini­maal 2.000 bomen bij­ko­men in Barend­recht. “De extra bomen ver­ster­ken het groe­ne karak­ter van de gemeen­te. Daar­naast heb­ben bomen een posi­tie­ve invloed op de lucht­kwa­li­teit en de opna­me van CO2”, stelt de par­tij in de Week­krant.

Daar­om biedt lijst­trek­ker Tes­sa Augus­tijn bin­nen­kort de gemeen­te een boom aan. Bur­ge­mees­ter Jan van Bel­zen neemt als voor­zit­ter van de gemeen­te­raad de boom in ont­vangst.

“Bomen ver­ster­ken het groe­ne karak­ter van Barend­recht. Door de opruk­ken­de woning­bouw is de laat­ste tijd steeds meer groen rond­om Barend­recht ver­dwe­nen”, aldus Groen­Links in de Week­krant.

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
De Week­krant