Groen­Links orga­ni­seert fiets­tocht langs groe­ne daken

Groen­Links nodigt geïnteresseerden uit voor een fiets­tocht langs groe­ne daken in de stad Gro­nin­gen op zater­dag 28 mei.

Om 10:00 uur geeft de heer Veenstra in het pand van Groen­Links een pre­sen­ta­tie over groe­ne daken. Na de pre­sen­ta­tie is er een fiets­tocht langs beken­de en min­der beken­de groe­ne daken in de stad. De fiets­tocht ein­digt om 13:00 uur. Vóór, tij­dens en na de fiets­tocht kun­nen er vra­gen gesteld wor­den over de moge­lijk­he­den voor het aan­leg­gen van een groen dak op je eigen huis.

Voor­de­len
Een groen dak is een dak met spe­ci­aal hier­toe aan­ge­brach­te begroei­ing. Deze begroei­ing beperkt het ener­gie­ver­bruik, bevor­dert de bio­di­ver­si­teit en vangt water op. Boven­dien zorgt het voor min­der ver­vui­len­de stof­fen in de lucht.

Bron:
Groen­Links Gro­nin­gen