Groen­Links pre­sen­teert 100.000 bomen­plan voor Rot­ter­dam

Groen­links wil dat Rot­ter­dam de komen­de 30 jaar 100.000 bomen gaat plan­ten. Het  ‘100.000 bomen­plan’ over­han­digt raads­lid Arno Bon­te van­daag aan Peter Lamers, de nieu­we wet­hou­der voor bui­ten­ruim­te. De par­tij wil de nieu­we bomen voor­al aan­plan­ten in de bin­nen­stad en in de ver­steen­de stads­wij­ken.

‘Bomen zor­gen voor scho­ne­re lucht en een pret­tig kli­maat’, schrijft Groen­Links in het plan. Uit onder­zoek blijkt dat men­sen zich vei­li­ger en geluk­ki­ger voe­len met veel groen in de buurt.

Bomen zijn voor een stad als Rot­ter­dam vol­gens Bon­te van levens­be­lang voor het stads­kli­maat. ‘Ze mati­gen de tem­pe­ra­tuur­ex­tre­men, waar­door bloed­he­te stads­woes­tij­nen wor­den voor­ko­men. Het bla­der­dak fil­tert boven­dien vui­le deel­tjes uit de lucht, zodat de omge­ving een stuk gezon­der wordt.’

Min­der dan 1 boom per inwo­ner
In Rot­ter­dam staan 550.000 bomen in open­baar gebied. ‘Dat is min­der dan één boom per inwo­ner’, merkt Bon­te op. ‘En die bomen staan ook nog eens heel onge­lijk over de stad ver­spreid. De mees­te bomen staan in par­ken, in het Kra­ling­se Bos en langs de Rot­te­me­ren. In de helft van de Rot­ter­dam­se stra­ten is geen of nau­we­lijks een boom te beken­nen. Daar wil Groen­Links ver­an­de­ring in bren­gen met het aan­plan­ten van 3300 bomen per jaar in de komen­de 30 jaar.’

Bron:
Groen­Links