Groen­Links Maas­tricht wil groen­plat­form

Naar aan­lei­ding van een door Groen­Links geor­ga­ni­seerd tref­fen van buurt­plat­forms en orga­ni­sa­ties die betrok­ken zijn bij stads­na­tuur, komt Groen­Links met een zeven­pun­ten­plan dat meer een­dui­dig­heid in het groen­be­leid van Maas­tricht moet gaan bren­gen.

Dit groen­plat­form zal moe­ten bestaan uit ver­schil­len­de ver­te­gen­woor­di­gers die de stad advi­se­ren hoe ste­de­lij­ke natuur behou­den en ver­sterkt zal kun­nen wor­den.

“Uit de bij­een­komst kwam heel dui­de­lijk naar voren dat sig­na­len van orga­ni­sa­ties als de MTB en het buurt­plat­form in de wijk onvol­doen­de door­drin­gen tot het bestuur van onze stad”, aldus Michiel Rit­zen, bur­ger­raads­lid in de com­mis­sie Stads­ont­wik­ke­ling namens Groen­Links.

Meer bomen zor­gen voor meer woon­ge­not
“Kort gezegd: meer bomen in de buurt zor­gen ervoor dat men­sen meer woon­ge­not erva­ren en dat bevor­dert dan weer de volks­ge­zond­heid. Het belang van een groen­plat­form is vol­gens ons dan ook evident.”

 

Groe­ne parel­tjes
In het zeven­pun­ten­plan doet Groen­Links onder meer aan­be­ve­lin­gen over het bij­een­bren­gen van ken­nis, het in kaart bren­gen van de reeds bestaan­de groe­ne parel­tjes in de stad, en de rol van het natuur­be­leid op weg naar Maas­tricht Cul­tu­re­le Hoofd­stad 2018.

Lees hier het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Maas­tricht Aktu­eel

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.