Groen­Links IJs­sel­stein: groe­ne stad is een gezon­de stad

In het ver­kie­zings­pro­gram­ma van Groen­Links IJs­sel­stein voor de peri­o­de 2010 — 2014 besteedt de par­tij veel aan­dacht aan De Groe­ne Stad.  Vol­gens de par­tij is een groe­ne stad een gezon­de stad.

In het pro­gram­ma staat het vol­gen­de geschre­ven: “Het behou­den en ver­ster­ken van de groe­ne ruim­te ver­dient meer aan­dacht, omdat het de stad mooi­er maakt en omdat groen belang­rijk is voor ons dage­lijks welzijn.Groengebieden zijn nodig om te kun­nen ont­span­nen, spe­len, lui­e­ren, wan­de­len en spor­ten. De aan­we­zig­heid van groen in de direc­te omge­ving maakt een loca­tie ook aan­trek­ke­lij­ker voor bedrij­ven. En groen heeft natuur­lijk func­ties voor die­ren en plan­ten in de stad.”

 

De inzet van Groen­Links is onder meer:

  • In het Groen­struc­tuur­plan wordt de bestem­ming van alle groen in kaart gebracht, als lei­draad bij beheer en even­tu­e­le toe­kom­sti­ge ste­de­bouw­kun­di­ge ont­wik­ke­lin­gen. Er komt meer aan­dacht voor de unie­ke ver­za­me­ling van fruit­boom­ras­sen van IJs­sel­stein.
  • Groen voor ieder­een in de buurt. Daar­voor geldt als richt­lijn 75 m² per woning (VROM richt­ge­tal).
  • Voor kin­de­ren komt er in iede­re wijk een avon­tu­ren­speel­plaats: een wil­de natuur­speel­plaats in een groe­ne omge­ving waar een kind zelf met fan­ta­sie kan spe­len en de natuur kan ont­dek­ken.
  • Bestaand groen blijft groen. Blijkt groen­ver­lies in spe­ci­fie­ke geval­len onver­mij­de­lijk, dan vindt com­pen­sa­tie op zo kort moge­lij­ke afstand plaats, waar­bij de opper­vlak­te en de groen­waar­de mini­maal gelijk blij­ven.

Naar het ver­kie­zings­pro­gram­ma 2010–2014 »

Bron:
Groen­Links IJs­sel­stein