Groen­Links Barend­recht wil 2.000 bomen plan­ten om groe­ne karak­ter te ver­ster­ken

Groen­Links  Barend­recht wil dat er in de peri­o­de 2010–2014 mini­maal 2.000 bomen geplant wor­den in Barend­recht. De extra bomen ver­ster­ken het groe­ne karak­ter van de gemeen­te. Daar­naast heb­ben bomen een posi­tie­ve invloed op de lucht­kwa­li­teit en de opna­me van CO2.

Daar­om geeft Groen­Links Barend­recht zater­dag 1 mei om 11.00 uur het goe­de voor­beeld door het plan­ten van een beuk. Dan biedt frac­tie­voor­zit­ter Tes­sa Augus­tijn de inwo­ners van de gemeen­te Barend­recht een beuk aan.

Bur­ge­mees­ter Jan van Bel­zen neemt als voor­zit­ter van de gemeen­te­raad de boom in ont­vangst. Aan­slui­tend wordt de boom geplant in park Bui­ten­oord.

“Bomen ver­ster­ken het groe­ne karak­ter van Barend­recht”, stelt Groen­Links. “Door de opruk­ken­de woning­bouw is de laat­ste tijd steeds meer groen rond­om Barend­recht ver­dwe­nen. Ook in woon­wij­ken wordt steeds vaker groen opge­of­ferd. Groen­Links Barend­recht vindt dit onaan­vaard­baar”, aldus de par­tij.

 

Bron:
De Week­krant, Het Zui­den Barend­recht