Hoof­den­tree Den Haag wordt groe­ner en vei­li­ger

Wie over een jaar Den Haag bin­nen­rijdt via de Utrecht­sebaan, ziet met­een dat de stad een groen hart heeft. Het komen­de jaar wordt deze stad­sen­tree, die nu te veel de sfeer van een snel­weg ademt, groe­ner en vei­li­ger gemaakt. “Wie eind vol­gend jaar de tun­nel uit­komt, ziet met­een dat Den Haag een inter­na­ti­o­na­le stad van […]

Bin­nen­stad Den Bosch wordt groe­ner

De gemeen­te Den Bosch heeft beslo­ten dat de muur van de par­keer­ga­ra­ge in de Water­straat ver­groend wordt met klim­op en op de Scha­pen­markt komt een pla­taan. Er wordt ook geke­ken of er aan de Vugh­ter­straat gevel­tui­nen komen. De Bos­sche VVD is een groot voor­stan­der om onze bin­nen­stad groe­ner te maken, maar geeft wel aan ‘daar waar […]

Twee­de Kamer: school­plei­nen moe­ten groe­ner

De groe­ne meta­mor­fo­se van speel­tui­nen en school­plei­nen in Neder­land is een stap dich­ter­bij geko­men. Een Kamer­meer­der­heid steun­de gis­te­ren de motie die de Par­tij voor de Die­ren daar­voor had inge­diend. Ouwe­hand wees de minis­ter van VWS er eer­der op dat een groe­ne leef­om­ge­ving van groot belang is voor de gezond­heid en de ont­wik­ke­ling van kin­de­ren. De minis­ter […]

Sym­po­si­um Groen, groe­ner, groenst

Uit weten­schap­pe­lijk onder­zoek blijkt dat groen een posi­tief effect heeft op ons wel­be­vin­den en onze gezond­heid. Groen en dag­licht vita­li­se­ren, ver­la­gen stress en ziek­te­ver­zuim, we wor­den er fit­ter, cre­a­tie­ver en aler­ter door. De posi­tie­ve uit­stra­ling, de akoes­ti­sche kwa­li­tei­ten en opvang van fijn­stof zijn belang­rij­ke eigen­schap­pen van groen. Om de ken­nis van de groen­sec­tor en de […]

Groe­ne ideeënwedstrijd om Utrecht nog groe­ner te maken

De Groe­ne Ideeënwedstrijd van Mili­eu­cen­trum Utrecht en Bibli­o­theek Utrecht/Europe Direct is in het leven geroe­pen voor ieder­een die van Utrecht een nog groe­ne­re stad wil maken. Het is een cre­a­tie­ve wed­strijd, want de ideeën kun­nen inge­zon­den wor­den als ver­haal, gedicht, col­la­ge, film­pje of op een ande­re cre­a­tie­ve manier. De wed­strijd staat open voor ieder­een, die […]

Gemeen­te Ede maakt haar speel­tui­nen groe­ner

De gemeen­te Ede kent ruim 190 speel­plaat­sen met zo’n twaalf­hon­derd speel­toe­stel­len. “Groe­ne speel­plek­ken zijn in ont­wik­ke­ling”, leg­gen Marc Kui­pers, team­lei­der bij de gemeen­te, en Jaap Ver­ha­gen, team­lei­der groen, uit.  “In leef­baar­heid en de speel­be­le­ving van kin­de­ren heb­ben we een gro­te stap voor­uit gemaakt in het groe­ner maken van speel­plek­ken.” Bij groe­ne speel­plaat­sen kan de gemeen­te […]

Eind­ho­ven deelt gra­tis plan­ten uit om stad groe­ner te maken

De gemeen­te Eind­ho­ven deelt op zater­dag 24 april gra­tis perk­plan­ten uit aan haar bewo­ners om de stad nog groe­ner te maken. Eind­ho­ven doet mee aan de  ‘Entente Flo­ra­le’, de ver­kie­zing groen­ste stad van Neder­land. De jury bezoekt Eind­ho­ven op 15 juli en om de stad er dan tip-top te laten uit­zien, deelt de gemeen­te plan­ten […]

Sluis­se leer­lin­gen maken stad groe­ner voor inter­na­ti­o­na­le jury

Basis­school­leer­lin­gen uit Sluis plan­ten op dins­dag 12 mei samen met wet­hou­der Maria le Roy een­ja­ri­ge bloe­men bij de boom­spie­gels van bomen. Met als doel om de straat er nog groe­ner te laten uit­zien als de jury van de Enten­te Flo­ra­le Euro­pe op 30 juni het dorp bezoekt. Met deze actie laten de leer­lin­gen zien dat […]

De Voge­laar­wij­ken moe­ten groe­ner wor­den

Voor groen in de Voge­laar­wij­ken is 7,8 mil­joen euro vrij gemaakt. Der­tien ste­den heb­ben in een con­ve­nant vast­ge­legd aan wel­ke con­cre­te pro­jec­ten ze het geld de komen­de jaren beste­den. De con­ve­nan­ten wor­den van­daag, don­der­dag 5 febru­a­ri, onder­te­kend door minis­ter Ger­da Ver­burg (Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit) en de ver­ant­woor­de­lij­ke wet­hou­ders van de ste­den die een bij­dra­ge […]

Raad pleit voor groe­ner jeugd­be­lei

Op jon­ge leef­tijd in aan­ra­king komen met een groe­ne omge­ving is goed voor de gezond­heid, cre­a­ti­vi­teit en de soci­a­le inter­ac­tie van kin­de­ren. Door veel­vul­dig con­tact met een groe­ne omge­ving ver­an­dert ook de waar­de­ring voor natuur, land­schap en gezond voed­sel. In de ver­ste­de­lijk­te samen­le­ving wordt groen opgroei­en ech­ter steeds moei­lij­ker. De betrok­ken­heid van kin­de­ren bij natuur […]