Hoof­den­tree Den Haag wordt groe­ner en vei­li­ger

Wie over een jaar Den Haag bin­nen­rijdt via de Utrecht­sebaan, ziet met­een dat de stad een groen hart heeft. Het komen­de jaar wordt deze stad­sen­tree, die nu te veel de sfeer van een snel­weg ademt, groe­ner en vei­li­ger gemaakt. “Wie eind vol­gend jaar de tun­nel uit­komt, ziet met­een dat Den Haag een inter­na­ti­o­na­le stad van vre­de en recht is en een groe­ne wereld­stad aan zee”, zegt wet­hou­der Bou­de­wijn Revis (Stads­be­heer).

Om de Utrecht­sebaan fraai­er en tege­lij­ker­tijd ver­keers­vei­li­ger te maken, komen er groe­ne ber­men met meer ruim­te voor bomen tus­sen de rij­ba­nen, fiets­pa­den en de stoep. Dat maakt de ver­keers­si­tu­a­tie over­zich­te­lij­ker en fiets­rou­te aan­trek­ke­lij­ker. Voor voet­gan­gers wordt een wan­del­pad aan­ge­legd dat tus­sen de bomen door kron­kelt. Langs het Malie­veld komen nieu­we bomen te staan in een groe­ne, 3 meter bre­de mid­den­berm, om beter aan te slui­ten bij het beeld van het Haag­se Bos en de Koe­kamp. Ook wordt het ‘palenwoud’ flink uit­ge­dund. Er komen ele­gan­te ophang­sys­te­men voor ver­keers­lich­ten en matrix­bor­den. Daar­door ver­be­tert ook het zicht op het ver­keer.

Visi­te­kaart­je
“Elke werk­dag maken ruim 100.000 auto­mo­bi­lis­ten gebruik van de Utrecht­sebaan.  Met deze maat­re­ge­len wordt deze toe­gangs­weg tot het hart van Den Haag een pas­send visi­te­kaart­je voor de inter­na­ti­o­na­le stad van vre­de en recht. Door de bete­re inrich­ting wordt het er boven­dien een stuk vei­li­ger voor auto­mo­bi­lis­ten, fiet­sers en voet­gan­gers”, aldus wet­hou­der Revis. “Je ziet bij aan­komst in Den Haag een over­zich­te­lijk kruis­punt, dat ech­te Haag­se, groe­ne plek­ken als de Koe­kamp, het Malie­veld en het Haag­se Bos met elkaar ver­bindt. Je ziet het mar­kan­te gebouw De Rode Oli­fant voor je. Haag­ser kan het niet.”

Bron:
Gemeen­te Den Haag