Raad pleit voor groe­ner jeugd­be­lei

Op jon­ge leef­tijd in aan­ra­king komen met een groe­ne omge­ving is goed voor de gezond­heid, cre­a­ti­vi­teit en de soci­a­le inter­ac­tie van kin­de­ren. Door veel­vul­dig con­tact met een groe­ne omge­ving ver­an­dert ook de waar­de­ring voor natuur, land­schap en gezond voed­sel. In de ver­ste­de­lijk­te samen­le­ving wordt groen opgroei­en ech­ter steeds moei­lij­ker. De betrok­ken­heid van kin­de­ren bij natuur en voed­sel neemt daar­door lang­zaam af. Daar­om pleit de Raad voor het Lan­de­lijk Gebied in zijn rap­port ‘Groen opgroeien!’ voor een samen­han­gend groen jeugd­be­leid.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het Pers­be­richt van de Raad voor het Lan­de­lijk Gebied
Zie ook: advies Groen opgroei­en!

Ook inte­res­sant:
Kin­de­ren, groen, jeugd­be­leid

Bron:
Raad voor het Lan­de­lijk Gebied