Twee­de Kamer: school­plei­nen moe­ten groe­ner

De groe­ne meta­mor­fo­se van speel­tui­nen en school­plei­nen in Neder­land is een stap dich­ter­bij geko­men. Een Kamer­meer­der­heid steun­de gis­te­ren de motie die de Par­tij voor de Die­ren daar­voor had inge­diend. Ouwe­hand wees de minis­ter van VWS er eer­der op dat een groe­ne leef­om­ge­ving van groot belang is voor de gezond­heid en de ont­wik­ke­ling van kin­de­ren. De minis­ter gaat nu met gemeen­ten in gesprek over ver­groe­ning van school­plei­nen en de inrich­ting van meer natuur­lij­ke speel­plaat­sen. 
 
Ter­wijl de natuur een niet te onder­schat­ten rol speelt bij de gezond­heid van men­sen, zet het beleid van het kabi­net Rut­te de natuur onder zwa­re druk. Die ont­wik­ke­ling is fnui­kend voor de volks­ge­zond­heid. Onder­zoek wijst keer op keer uit dat een groe­ne leef­om­ge­ving cru­ci­aal is en dat men­sen veel gezon­der zijn als zij in het dage­lijks leven in con­tact komen met (stads)natuur. Voor­al voor opgroei­en­de kin­de­ren is dat van groot belang: kin­de­ren blij­ken veel vaker en lan­ger bui­ten te spe­len als er groe­ne en natuur­lij­ke speel­plaat­sen in de buurt zijn.

Gro­te gevol­gen voor gezond­heid
Esther Ouwe­hand, frac­tie­voor­zit­ter van de Par­tij voor de Die­ren: “Veel plek­ken die bedoeld zijn als speel­plaats zijn nu saai en troos­te­loos inge­richt. Dat is niet alleen jam­mer voor de kin­de­ren; het heeft ook gro­te gevol­gen voor hun gezond­heid. Kin­de­ren met wei­nig natuur­lij­ke speel­ge­le­gen­he­den blij­ken veel vaker last te heb­ben van depres­sie, over­ge­wicht en ande­re ziek­tes, dan kin­de­ren die vol­op kun­nen ravot­ten in het groen.”

Ont­wik­ke­ling van kin­de­ren
Behal­ve dat vol­doen­de groen in de leef­om­ge­ving de kans op over­ge­wicht ver­min­dert, leve­ren groe­ne school­plei­nen en speel­tui­nen een belang­rij­ke bij­dra­ge aan de ont­wik­ke­ling van kin­de­ren. Zo biedt een natuur­lij­ke speel­plaats veel meer ruim­te voor vrij spel en cre­a­ti­vi­teit, wat posi­tie­ve effec­ten heeft op het zelf­ver­trou­wen en op de ont­wik­ke­ling van vaar­dig­he­den als abstract denk­ver­mo­gen. Ver­schil­len­de scho­len en speel­tuin­ver­e­ni­gin­gen heb­ben laten zien dat het creëren van natuur­lij­ke speel­plaat­sen niet moei­lijk hoeft te zijn: op steeds meer school­plei­nen en speel­tui­nen in Neder­land prik­ke­len bomen, strui­ken en sloot­jes inmid­dels de kin­der­fan­ta­sie.

Recht op gezon­de speelom­ge­ving
De Par­tij voor de Die­ren vindt dat alle kin­de­ren recht heb­ben op een gezon­de en uit­da­gen­de speelom­ge­ving en werd daar gis­te­ren in gesteund door SP, PvdA, Groen­Links, D66, Chris­ten­Unie en CDA. Minis­ter Schip­pers heeft nu de opdracht met gemeen­ten in gesprek te gaan om de groe­ne meta­mor­fo­se van school­plein en speel­tuin te sti­mu­le­ren.