Groe­ne ideeënwedstrijd om Utrecht nog groe­ner te maken

De Groe­ne Ideeënwedstrijd van Mili­eu­cen­trum Utrecht en Bibli­o­theek Utrecht/Europe Direct is in het leven geroe­pen voor ieder­een die van Utrecht een nog groe­ne­re stad wil maken. Het is een cre­a­tie­ve wed­strijd, want de ideeën kun­nen inge­zon­den wor­den als ver­haal, gedicht, col­la­ge, film­pje of op een ande­re cre­a­tie­ve manier.

De wed­strijd staat open voor ieder­een, die van Utrecht een – nog – groe­ne­re en meer bio­di­ver­se stad wil maken. Opval­len­de vege­ta­tie­da­ken, ‘eetbare’ gevel­tuin­tjes, insec­ten­ho­tels in het park, fruit­bo­men langs de grach­ten het zijn maar enke­le voor­zet­jes.

De wed­strijd sluit op vrij­dag 1 okto­ber 2010. De hoofd­prijs is een fraaie stads­fiets ter waar­de van € 400 van Kok Fiet­sen Utrecht. De twee­de en der­de prijs­win­naar krij­gen een pak­ket met heer­lij­ke Utrecht­se streek­pro­duc­ten.

Daar­naast zal Stads­blad Utrecht in haar kolom­men aan­dacht beste­den aan de drie prijs­win­nen­de groe­ne ideeën.

 

Prijs­uit­rei­king
De prijs­uit­rei­king vindt plaats op zater­dag­mid­dag 16 okto­ber tij­dens een Bio­di­ver­si­teits­mid­dag in de Cen­tra­le Bibli­o­theek aan de Oude­gracht. Als prijs­win­naar ver­plicht u zich om bij de prijs­uit­rei­king aan­we­zig te zijn. Ove­ri­gens ont­van­gen alle deel­ne­mers die aan­we­zig zijn tij­dens de prijs­uit­rei­king een leu­ke atten­tie.

Bron­nen:
Mili­eup­lein Utrecht
Drim­ble