Gemeen­te Ede maakt haar speel­tui­nen groe­ner

De gemeen­te Ede kent ruim 190 speel­plaat­sen met zo’n twaalf­hon­derd speel­toe­stel­len. “Groe­ne speel­plek­ken zijn in ont­wik­ke­ling”, leg­gen Marc Kui­pers, team­lei­der bij de gemeen­te, en Jaap Ver­ha­gen, team­lei­der groen, uit.  “In leef­baar­heid en de speel­be­le­ving van kin­de­ren heb­ben we een gro­te stap voor­uit gemaakt in het groe­ner maken van speel­plek­ken.”

Bij groe­ne speel­plaat­sen kan de gemeen­te wel stui­ten op obsta­kels. “Strui­ken en bomen zijn erg in trek, maar men­sen heb­ben bij een puur natuur­lij­ke speel­tuin wel beden­kin­gen qua onder­houd. En kin­de­ren wil­len er toch graag een speel­toe­stel bij, dus wij kie­zen vaak voor een com­bi­na­tie. De speel­tuin bij het Proos­dij­park is daar een goed voor­beeld van. Zo zou alles eigen­lijk moe­ten zijn.”

De gemeen­te is op dit moment ook druk bezig met een pro­ject aan de Tho­ma­slaan.

 

Groe­ne speel­plek met stuk­je edu­ca­tie
“Mocht dat door­gaan, dan komen daar ook speel­toe­stel­len met dezelf­de kwa­li­teit als we nu gewend zijn. Dat bete­kent dat zul­ke toe­stel­len min­stens 25 jaar staan. Zo’n pro­ject heeft net iets meer een natuur­lij­ke kant. Het wordt dan een groe­ne speel­tuin met een stuk­je edu­ca­tie. Kin­de­ren dui­ken het groen in en ont­dek­ken de natuur. Dat is veel avon­tuur­lij­ker dan een stan­daard schom­mel.”

De groe­ne speel­tui­nen heb­ben ook een ander gevolg. “De samen­wer­king met buurt­be­wo­ners is heel belang­rijk. Zij zul­len ook moe­ten hel­pen om zo’n plek te onder­hou­den, bij­voor­beeld bij natuur­lijk afval.”

Lees hier het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Plaats.nl/Provincie Gel­der­land