Berichten

Vanaf 15 september is er in gemeente Leidschendam-Voorburg een subsidie beschikbaar voor duurzame maatregelen. Voor 2016 heeft de gemeente 250.000 euro beschikbaar voor woningeigenaren die een groen dak, zonnepanelen of energiebesparende maatregelen willen realiseren. Dit maakt duurzaam wonen een goede investering.
Een groen dak verdient zichzelf terug
Naast subsidie op zonnepanelen en energiebesparende maatregelen, is er ook subsidie voor groene daken. Groene daken houden regenwater vast bij hevige regenval en dragen bij aan schonere lucht en biodiversiteit. Daarnaast zorgt het voor meer groen. Zo wil de gemeente meer groen in gemeente bewerkstelligen.
Burenbonus
Ook nieuw is dat het subsidiebedrag hoger is als er wordt samengewerkt met de buren. Wanneer bewoners samen met hun buren een subsidie aanvragen, dan ontvangen zij allebei meer subsidie op de totale kosten van de zonnepanelen, groene daken of isolatiemaatregelen. Dit past in de visie van de gemeente om samen te kijken naar de toekomst.
Bron: midvliet.com

De gemeente Breda ontvangt subsidie van de provincie Noord-Brabant om de natuur in Breda en natuurbeleving onder haar inwoners te versterken. In totaal stelt de provincie zo’n 250.000 euro beschikbaar om een tweetal projecten in Breda uit te voeren.
De gemeente ontvangt voor het Ulvenhoutse Bos een subsidie van 146.720 euro om te werken aan het hydrologisch herstel van het bos. Tevens wordt de parkeersituatie gewijzigd om de bermen te beschermen. De te nemen maatregelen zijn opgesteld samen met de provincie, het waterschap en Staatsbosbeheer en zullen in de loop van 2017 worden uitgevoerd. Het Ulvenhoutse bos heeft een natura 2000-status. Dit is de hoogste status die vanuit Europa aan een natuurgebied kan worden gegeven. Met de maatregelen verwacht de gemeente samen met partners dat het Ulvenhoutse bos veerkrachtiger wordt en daarmee minder kwetsbaar voor stikstof.
De provincie stelt tevens 100.000 euro beschikbaar voor het project Natuur in de wijk in Breda. De gemeente draagt zelf 30.000 euro bij aan het project. Hiermee wil de gemeente natuurbeleving onder de bewoners in het centrum en Belcrum versterken en gericht maatregelen nemen voor behoud van een aantal stedelijke diersoorten zoals vleermuizen en huismussen. Natuur in de wijk kent een looptijd van drie jaar en zal starten met een onderzoek naar het voorkomen van soorten in de stad. Binnen het project wordt de nadruk op zowel beleving, voorlichting als soortbescherming gelegd.
Wethouder Paul de Beer: “Met deze subsidies versterken we de ingezette lijn vanuit het college om de natuur in Breda een flinke impuls te geven. Hiermee kunnen we natuur in de stad op een aantrekkelijke en moderne manier onder de aandacht brengen bij onze inwoners. Denk bijvoorbeeld aan het zichtbaar maken van vleermuizen aan de hand van hun sonargeluiden. De subsidie voor het Ulvenhoutse Bos is een mooie blijk van waardering voor de weg die we samen met andere partijen zijn ingeslagen om dit unieke gebied verder te versterken en te beschermen.”
Bron: breda.nl

Het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds is een regeling voor buurtgerichte natuur- en waterprojecten in Noord-Brabant. De regeling is ingesteld door de provincie Noord-Brabant en de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel. Het Cultuurfonds voert de regeling uit.
Natuurverenigingen, stichtingen en ZZP-ers kunnen subsidie aanvragen.Projecten lopen uiteen van stadslandbouw tot kruidentuin en van geveltuintjes tot het verbeteren van de waterhuishouding in de buurt.
Het gaat om kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd. Projecten die zorgen voor positieve effecten op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een gezonde, duurzame leefomgeving.
Op jaarbasis is er €180.000 voor buurtnatuur- en buurtwaterprojecten beschikbaar. De hoogte van de subsidie is 60% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van €10.000.
Meer informatie over de regeling vindt u hier

Bestuurder William de Kleijn van waterschap Aa en Maas: ‘De afgelopen maanden troffen meerdere extreme regenbuien ons werkgebied. Zowel in bebouwd gebied als in het buitengebied kwam hierdoor wateroverlast voor. In Boxmeer viel 10 centimeter regen in 2 uur tijd. Het water liep woningen in. Dat zorgde voor veel schade en het gevoel van machteloosheid tegen dit natuurgeweld. Het zal u maar overkomen! Deze buien gaan in de toekomst helaas vaker voorkomen op willekeurige plekken in Noord-Brabant. Sloten, kanalen en riolen raken dan vol. Het water stroomt vervolgens naar de laagste plekken van de wijk of straat en soms ook woningen in. Deze extreme neerslag kunnen we niet voorkomen, hopelijk blijft het dus bij incidenten. Maar samen kunnen we de kans op wateroverlast in de bebouwde kom wel verminderen.’
Subsidieregeling
‘Als waterschap helpen wij u graag financieel om maatregelen te nemen die uw woonomgeving bestendiger maakt tegen deze klimaatveranderingen. Gebruik deze gelegenheid om uw dak, tuin of woonomgeving duurzamer, groener, mooier én gezonder te maken. Wij dagen initiatiefnemers uit om dit samen met anderen te doen. Met uw buren, de gehele straat of uw (sport)vereniging. Het maakt niet uit met wie, als het maar niet alleen is. Om dit te stimuleren, verstrekt waterschap Aa en Maas subsidie aan samenwerkende initiatiefnemers. Dit onder het motto: Samen anders doen met water en groen!’, aldus William de Kleijn.
Wat zijn de mogelijkheden?
Het waterschap bekijkt samen met gemeenten de mogelijkheden om de opvang van regenwater in de buitenruimte te vergroten. Een andere mogelijkheid is om het water bij de bron op te slaan. Daarvoor hebben we de hulp van bewoners en bedrijven nodig. Water van verhard oppervlak komt nog vaak in het riool of sloten terecht waar het niet snel weg kan. Als bewoners en bedrijven zelf de afwatering van deze verharding in de tuin of op het terrein opvangen, dan verleggen we de grens van overlast naar een veel hoger niveau. Onverharde tuinen en gazon nemen namelijk veel water op. Water opvangen kan zonder er last van te hebben. Een effectieve maatregel is bijvoorbeeld de regenpijp afbuigen naar de tuin. Het grondwater wordt dan aangevuld zodat planten daar in de warme zomerperiode direct profijt van hebben en het natuurlijke grondwatersysteem wordt hersteld. Ook kunnen bewoners bij een verbouwing een groen dak toepassen. Dit ziet er mooi uit en zorgt voor verkoeling in de zomer. Bovendien levert het een directe bijdrage in de wateropvang. Meer mogelijkheden staan op www.aaenmaas.nl/klimaat.
Bijdrage van 30%, maximaal €5.000
Aanpassingen doen, kost geld. Om mensen die aanpassingen willen doorvoeren financieel te helpen, verstrekt waterschap Aa en Maas een subsidie aan samenwerkende initiatiefnemers. De maximale subsidie per project is 30% van de projectkosten, met een maximale bijdrage van €5.000,-. De subsidie wordt in zijn geheel als voorschot gegeven voor de oplevering van een project, op vertoon van offertes of facturen. Om subsidie te krijgen, moet het project aan de volgende voorwaarden voldoen:
·       Het project vindt plaats in bebouwd gebied;
·       De maatregel(en) moet(en) een blijvende verbetering zijn voor de water- en groenstructuur;
·       Het eindresultaat mag niet alleen voor uzelf zijn. Samenwerken is dus verplicht!
Bron: aaenmaas.nl

De Stichting Duurzaam Oldenzaal stelt opnieuw subsidie beschikbaar voor lokale projecten, die ertoe bijdragen dat de stad nog een stukje groener worden.  Tot 17 september kan een aanvraag worden ingediend bij de Oldenzaalse Groene Loper 2.0.  
Goede ideeën om Oldenzaal te vergroenen maar geen geld om dat project ook echt uit te voeren? Wie tegen dat probleem oploopt, kan dus gebruikmaken van de Oldenzaalse Groene Loper 2.0. Een netwerk van groene initiatieven waarin bewoners, bedrijven en scholen hun krachten hebben gebundeld. Door ervaringen uit te wisselen, wordt geprobeerd om nieuwe initiatieven te stimuleren.
Subsidie
Dankzij een subsidie van de provincie Overijssel kan een bijdrage van maximaal 1.000 euro per groenproject worden verstrekt.
Voor meer informatie en/of het aanvragen van een inschrijfformulier kan worden gemaild naar info@duurzaamoldenzaal.nl. Bellen kan ook: 06-20204002.

Tot 2020 stelt de gemeente Amstelveen twee ton beschikbaar voor ‘groene daken’, dat wil zeggen daken waarop planten zijn aangebracht. Het komt dus neer op 40 mille per jaar. De subsidie kan overigens alleen worden aangevraagd door natuurlijke personen die eigenaar van een woning of bedrijfspand zijn, niet door een rechtspersoon, zoals een stichting, vennootschap of vereniging.
Wethouder groen en duurzaamheid Peter Bot (BBA) verwacht met de regeling het groene karakter van de gemeente te bevorderen en ook dat de groene daken effect hebben op het leefklimaat in de stad. Volgens hem is er sprake van een ‘aanzienlijke’ bijdrage aan de kosten. “Daardoor hopen we mensen over de streep te trekken”. Maximaal kan € 15.000 subsidie worden gegeven, maar dan gaat het om een enorm groot dak van meer dan 250 vierkante meter. Om voor de regeling in aanmerking te komen, moet iemand minimaal een dak van 15 vierkante meter kunnen aanbieden.
Men kan dan € 20 of € 40 per voerkante meter krijgen, afhankelijk van de vraag of de biodiversiteit er wel of niet mee wordt gestimuleerd.
Water
Een dak met beplanting heeft tal van voordelen, meldt de gemeente. Het blijft koeler, waardoor de levensduur van het dak verdubbelt, en er kan 60 tot 80 procent meer water worden vastgehouden, wat wateroverlast op straat en in huis kan voorkomen. Ook zorgt beplanting op daken voor geluiddemping en werkt het mee aan het behoud of herstel van bedreigde diersoorten en planten, zoals vogels en bijen.
De bijdrage van de gemeente is, behalve van de grootte van het dak, ook afhankelijk van de gekozen planten. Een gebouw moet om voor de subsidie in aanmerking te komen minimaal drie jaar oud zijn.
Bron: amstelveen.blog.nl

Helmonders die een groen dak op hun huis willen plaatsen, kunnen daarvoor geld krijgen. De gemeente Helmond stelt jaarlijks 25.000 euro hiervoor beschikbaar.
Dat doet zij, omdat groene daken bijdragen aan een duurzaam karakter van de stad. Helmond wil in 2035 klimaatneutraal zijn.
Isolatie
Op een groen dak is beplanting aangebracht die bestaat uit bijvoorbeeld mossen, vetplanten of gras. Door de begroeiing is een huis beter geïsoleerd. Ook neemt het groene dak water op, waardoor minder regen in het riool belandt. Daarnaast draagt het groen bij aan het terugdringen van co2 in de lucht en de opwarming van de omgeving.
Rioolbelasting
Groene daken zijn te koop als geprepareerde zoden of kant-en-klare systemen. Helmonders kunnen maximaal de helft van de kosten van hun groene dak terugkrijgen van de gemeente. Helmond betaalt de regeling vanuit de rioolbelasting, omdat groene daken direct effect hebben op het functioneren van het riool.
bron: ed.nl

In Leiden wordt het aanleggen van groene daken bevorderd. De gemeenteraad stemde in met een subsidieregeling voor het aanleggen van nieuwe groene daken. Voor D66 was het belangrijk dat er met dit voorstel meer groene daken komen in deze dichtbebouwde en versteende stad.
Groen dak
Een groen dak is een dak dat begroeid is met planten. Dit heeft vele voordelen. Zo is er betere warmte-isolatie, waardoor de energierekening omlaag gaat maar het ook in de zomer koeler blijft. Ook zorgt de beplanting dat een dak tot drie keer langer meegaat. Daarbij ziet het er ook mooier uit. Het is daarmee een mooi voorbeeld voor een groener en duurzamer Leiden.
Subsidieregeling
Voor het aanleggen van een groen dak wordt €25,- per vierkante meter vergoed door de gemeente. Hierbij geldt een maximumvergoeding tot €15.000,- per dak, zodat het subsidiebudget niet in één keer opgeslokt wordt door grote afnemers. De subsidieregeling voor groene daken was tevens het afsluitende voorstel dat door D66-wethouder Frank de Wit verdedigd is in de Leidse gemeenteraad.
Kijk hier voor meer informatie over de Duurzaamheidsagenda 2016-2020

Groene daken, (buurt)moestuinen, geveltuintjes, regenwater opvangen en hergebruiken, meer groen en minder tegels in de wijk… Het zijn allemaal goede voorbeelden van maatregelen die een woonomgeving bestendiger maakt tegen klimaatveranderingen. Ook maken deze maatregelen een buurt groener, mooier, prettiger én gezonder!
Subsidie voor aanpassingen
Bestuurder William de Kleijn van waterschap Aa en Maas roept iedereen op om mee te doen: ‘We hebben allemaal met de verandering van het klimaat te maken. Het regent tegenwoordig vaker en heviger maar in bebouwd gebied komen extreme hitte en droogte ook vaker voor. Samen met gemeenten nemen we al diverse maatregelen om met klimaatverandering om te gaan. Waterschap Aa en Maas roept juist ook inwoners, verenigingen en bedrijven in dorpen en steden op om gezamenlijk aanpassingen te doen die de leefomgeving klimaatbestendig maken en verbeteren. Ik hoop ook dat actieve wijk- en buurtverenigingen initiatieven aandragen. Dit alles onder het motto: ‘Samen anders doen met water en groen’! Om dit te stimuleren, verstrekken het waterschap Aa en Maas vanaf 1 maart 2016 subsidie aan samenwerkende initiatiefnemers. De gemeenten Oss, Uden, Veghel, Bernheze, Schijndel, Landerd en Boekel ondersteunen de subsidieregeling.’
Wat zijn de voordelen?
Aanpassingen doen, kost geld. Om mensen financieel te helpen, wordt deze subsidie verstrekt. Het waterschap is van mening dat dit in de toekomst ook financieel voordeel opleveren. Bijvoorbeeld door minder gebruik van water en energie of het eten van zelfgekweekte groenten. Door maatregelen te nemen, draagt u bij aan een klimaatbestendige en gezondere leefomgeving. En het verhoogt uw woongenot. Onder andere door meer groen in de buurt of wijk en een goede afwatering van uw tuin. Ten slotte vergroot samenwerken de betrokkenheid en sociale contacten. Bent u ondernemer? Dan weet u waarschijnlijk al dat duurzaam ondernemen positief bijdraagt aan uw imago.
Voorwaarden subsidieregeling
De maximale subsidie per project is 30% van de projectkosten, met een maximale bijdrage van €5.000,-. U krijgt de subsidie in zijn geheel als voorschot voor de oplevering van uw project, op vertoon van offertes of facturen. Om subsidie te krijgen, moet het project aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het project vindt plaats in bebouwd gebied;
  • De maatregel(en) moet(en) een blijvende verbetering zijn voor de water- en groenstructuur;
  • Het eindresultaat mag niet alleen voor uzelf zijn. Samenwerken is dus verplicht.

Bron: Aa en Maas
 

In Noord-Holland bruist het van de groene initiatieven. Bestaande of nieuwe initiatieven die vast een duwtje in de rug kunnen gebruiken, ‘Eerste Hulp’ nodig hebben om verder te komen. De gezamenlijke natuurorganisaties organiseren de Eerste Hulp bij Groen prijs. Om initiatieven die Noord-Holland groener maken een stap verder te helpen. Wie meedoet, maakt kans op 1.000 euro.
Vrijwilligers en buurtbewoners nemen steeds meer het heft in eigen hand om een stukje natuur te beheren, bijzondere dieren te beschermen of meer mensen bij de natuur te betrekken. In de stad zetten buurtbewoners een braakliggend terrein om in tijdelijke natuur of geven kinderen les in een gezamenlijke moestuin. Vaak mist alleen expertise of een financiële impuls om het initiatief tot een succes te maken. De natuurorganisaties zijn op zoek naar deze bestaande of nieuwe initiatieven, om hen met persoonlijk advies een stap verder te helpen.
Het meest kansrijke initiatief ontvangt op de jaarlijkse Groene Dialoogdag Noord-Holland de prijs t.w.v. 1.000 euro. De vakkundige jury bestaat uit Sjakel van Wesemael (PWN), boswachter Laurens Bonekamp (Staatsbosbeheer) en Rob Krom (ingenieursbureau Sweco). Zij kijken onder andere welk initiatief vernieuwend is, leidt tot verbetering van de biodiversiteit, blijvend impact kan hebben en/of nieuwe mensen betrekt bij natuur.
Ben jij zelf actief aan de slag in de natuur in Noord-Holland en kun je hulp gebruiken? Dien jouw initiatief vóór 23 mei in en maak kans op de prijs t.w.v. ?1.000! Op de Groene Dialoogdag op woensdag 8 juni kun je ook terecht met jouw persoonlijke vragen over subsidie-aanvragen, communicatie, landschapsbeheer, vrijwilligersmanagement of een specifiek natuurgebied. Meld je daarom vóór 23 mei aan op www.degroeneacademie.nl/ehbgprijs
Bron: dichtbij.nl