Een groen dak ver­dient zich­zelf terug

Van­af 15 sep­tem­ber is er in gemeen­te Leid­­schen­­dam-Voor­­burg een sub­si­die beschik­baar voor duur­za­me maat­re­ge­len. Voor 2016 heeft de gemeen­te 250.000 euro beschik­baar voor woningei­ge­na­ren die een groen dak, zon­ne­pa­ne­len of ener­gie­be­spa­ren­de maat­re­ge­len wil­len rea­li­se­ren. Dit maakt duur­zaam wonen een goe­de inves­te­ring. Een groen dak ver­dient zich­zelf terug Naast sub­si­die op zon­ne­pa­ne­len en ener­gie­be­spa­ren­de maat­re­ge­len, is er […]

Bre­da ont­vangt pro­vin­ci­a­le sub­si­die voor natuur­pro­jec­ten

De gemeen­te Bre­da ont­vangt sub­si­die van de pro­vin­cie Noord-Bra­­bant om de natuur in Bre­da en natuur­be­le­ving onder haar inwo­ners te ver­ster­ken. In totaal stelt de pro­vin­cie zo’n 250.000 euro beschik­baar om een twee­tal pro­jec­ten in Bre­da uit te voe­ren. De gemeen­te ont­vangt voor het Ulven­hout­se Bos een sub­si­die van 146.720 euro om te wer­ken aan […]

Groe­ne sub­si­die voor buurt­na­tuur- en buurt­wa­ter in Noord-Bra­bant

Het Buurt­­na­tuur- en Buurt­wa­ter­fonds is een rege­ling voor buurt­ge­rich­te natuur- en water­pro­jec­ten in Noord-Bra­­bant. De rege­ling is inge­steld door de pro­vin­cie Noord-Bra­­bant en de water­schap­pen Aa en Maas, Bra­bant­se Del­ta en De Dom­mel. Het Cul­tuur­fonds voert de rege­ling uit. Natuur­ver­e­ni­gin­gen, stich­tin­gen en ZZP-ers kun­nen sub­si­die aanvragen.Projecten lopen uit­een van stads­land­bouw tot krui­den­tuin en van gevel­tuin­tjes tot […]

Water­schap Aa en Maas ver­strekt sub­si­die voor maat­re­ge­len tegen water­over­last

Bestuur­der Wil­li­am de Kleijn van water­schap Aa en Maas: ‘De afge­lo­pen maan­den trof­fen meer­de­re extre­me regen­bui­en ons werk­ge­bied. Zowel in bebouwd gebied als in het bui­ten­ge­bied kwam hier­door water­over­last voor. In Box­meer viel 10 cen­ti­me­ter regen in 2 uur tijd. Het water liep wonin­gen in. Dat zorg­de voor veel scha­de en het gevoel van mach­te­loos­heid […]

Nieu­we sub­si­dier­on­de voor Olden­zaal­se Groe­ne Loper 2.0

De Stich­ting Duur­zaam Olden­zaal stelt opnieuw sub­si­die beschik­baar voor loka­le pro­jec­ten, die ertoe bij­dra­gen dat de stad nog een stuk­je groe­ner wor­den.  Tot 17 sep­tem­ber kan een aan­vraag wor­den inge­diend bij de Olden­zaal­se Groe­ne Loper 2.0.   Goe­de idee­ën om Olden­zaal te ver­groe­nen maar geen geld om dat pro­ject ook echt uit te voe­ren? Wie tegen dat […]

Twee ton voor groe­ne daken in Amstel­veen

Tot 2020 stelt de gemeen­te Amstel­veen twee ton beschik­baar voor ‘groe­ne daken’, dat wil zeg­gen daken waar­op plan­ten zijn aan­ge­bracht. Het komt dus neer op 40 mil­le per jaar. De sub­si­die kan ove­ri­gens alleen wor­den aan­ge­vraagd door natuur­lij­ke per­so­nen die eige­naar van een woning of bedrijfs­pand zijn, niet door een rechts­per­soon, zoals een stich­ting, ven­noot­schap […]

Hel­mond heeft sub­si­die voor groe­ne daken

Hel­mon­ders die een groen dak op hun huis wil­len plaat­sen, kun­nen daar­voor geld krij­gen. De gemeen­te Hel­mond stelt jaar­lijks 25.000 euro hier­voor beschik­baar. Dat doet zij, omdat groe­ne daken bij­dra­gen aan een duur­zaam karak­ter van de stad. Hel­mond wil in 2035 kli­maat­neu­traal zijn. Iso­la­tie Op een groen dak is beplan­ting aan­ge­bracht die bestaat uit bij­voor­beeld […]

Meer groe­ne daken in Lei­den

In Lei­den wordt het aan­leg­gen van groe­ne daken bevor­derd. De gemeen­te­raad stem­de in met een sub­si­die­re­ge­ling voor het aan­leg­gen van nieu­we groe­ne daken. Voor D66 was het belang­rijk dat er met dit voor­stel meer groe­ne daken komen in deze dicht­be­bouw­de en ver­steen­de stad. Groen dak Een groen dak is een dak dat begroeid is met […]

Water­schap Aa en Maas ver­strekt groe­ne sub­si­die voor kli­maat­be­sten­di­ge maat­re­ge­len

Groe­ne daken, (buurt)moestuinen, gevel­tuin­tjes, regen­wa­ter opvan­gen en her­ge­brui­ken, meer groen en min­der tegels in de wijk… Het zijn alle­maal goe­de voor­beel­den van maat­re­ge­len die een woon­om­ge­ving besten­di­ger maakt tegen kli­maat­ver­an­de­rin­gen. Ook maken deze maat­re­ge­len een buurt groe­ner, mooi­er, pret­ti­ger én gezon­der! Sub­si­die voor aan­pas­sin­gen Bestuur­der Wil­li­am de Kleijn van water­schap Aa en Maas roept ieder­een op om […]

Groe­ne bur­ger­ini­ti­a­tie­ven maken kans op 1.000 euro

In Noord-Hol­­land bruist het van de groe­ne ini­ti­a­tie­ven. Bestaan­de of nieu­we ini­ti­a­tie­ven die vast een duw­tje in de rug kun­nen gebrui­ken, ‘Eer­ste Hulp’ nodig heb­ben om ver­der te komen. De geza­men­lij­ke natuur­or­ga­ni­sa­ties orga­ni­se­ren de Eer­ste Hulp bij Groen prijs. Om ini­ti­a­tie­ven die Noord-Hol­­land groe­ner maken een stap ver­der te hel­pen. Wie mee­doet, maakt kans op […]