Water­schap Aa en Maas ver­strekt groe­ne sub­si­die voor kli­maat­be­sten­di­ge maat­re­ge­len

Groe­ne daken, (buurt)moestuinen, gevel­tuin­tjes, regen­wa­ter opvan­gen en her­ge­brui­ken, meer groen en min­der tegels in de wijk… Het zijn alle­maal goe­de voor­beel­den van maat­re­ge­len die een woon­om­ge­ving besten­di­ger maakt tegen kli­maat­ver­an­de­rin­gen. Ook maken deze maat­re­ge­len een buurt groe­ner, mooi­er, pret­ti­ger én gezon­der!
Sub­si­die voor aan­pas­sin­gen
Bestuur­der Wil­li­am de Kleijn van water­schap Aa en Maas roept ieder­een op om mee te doen: ‘We heb­ben alle­maal met de ver­an­de­ring van het kli­maat te maken. Het regent tegen­woor­dig vaker en hevi­ger maar in bebouwd gebied komen extre­me hit­te en droog­te ook vaker voor. Samen met gemeen­ten nemen we al diver­se maat­re­ge­len om met kli­maat­ver­an­de­ring om te gaan. Water­schap Aa en Maas roept juist ook inwo­ners, ver­e­ni­gin­gen en bedrij­ven in dor­pen en ste­den op om geza­men­lijk aan­pas­sin­gen te doen die de leef­om­ge­ving kli­maat­be­sten­dig maken en ver­be­te­ren. Ik hoop ook dat actie­ve wijk- en buurt­ver­e­ni­gin­gen ini­ti­a­tie­ven aan­dra­gen. Dit alles onder het mot­to: ‘Samen anders doen met water en groen’! Om dit te sti­mu­le­ren, ver­strek­ken het water­schap Aa en Maas van­af 1 maart 2016 sub­si­die aan samen­wer­ken­de ini­ti­a­tief­ne­mers. De gemeen­ten Oss, Uden, Veghel, Bern­he­ze, Schijn­del, Lan­derd en Boe­kel onder­steu­nen de sub­si­die­re­ge­ling.’
Wat zijn de voor­de­len?
Aan­pas­sin­gen doen, kost geld. Om men­sen finan­ci­eel te hel­pen, wordt deze sub­si­die ver­strekt. Het water­schap is van mening dat dit in de toe­komst ook finan­ci­eel voor­deel ople­ve­ren. Bij­voor­beeld door min­der gebruik van water en ener­gie of het eten van zelf­ge­kweek­te groen­ten. Door maat­re­ge­len te nemen, draagt u bij aan een kli­maat­be­sten­di­ge en gezon­de­re leef­om­ge­ving. En het ver­hoogt uw woon­ge­not. Onder ande­re door meer groen in de buurt of wijk en een goe­de afwa­te­ring van uw tuin. Ten slot­te ver­groot samen­wer­ken de betrok­ken­heid en soci­a­le con­tac­ten. Bent u onder­ne­mer? Dan weet u waar­schijn­lijk al dat duur­zaam onder­ne­men posi­tief bij­draagt aan uw ima­go.
Voor­waar­den sub­si­die­re­ge­ling
De maxi­ma­le sub­si­die per pro­ject is 30% van de pro­ject­kos­ten, met een maxi­ma­le bij­dra­ge van €5.000,-. U krijgt de sub­si­die in zijn geheel als voor­schot voor de ople­ve­ring van uw pro­ject, op ver­toon van offer­tes of fac­tu­ren. Om sub­si­die te krij­gen, moet het pro­ject aan de vol­gen­de voor­waar­den vol­doen:

  • Het pro­ject vindt plaats in bebouwd gebied;
  • De maatregel(en) moet(en) een blij­ven­de ver­be­te­ring zijn voor de water- en groen­struc­tuur;
  • Het eind­re­sul­taat mag niet alleen voor uzelf zijn. Samen­wer­ken is dus ver­plicht.

Bron: Aa en Maas