Twee ton voor groe­ne daken in Amstel­veen

Tot 2020 stelt de gemeen­te Amstel­veen twee ton beschik­baar voor ‘groe­ne daken’, dat wil zeg­gen daken waar­op plan­ten zijn aan­ge­bracht. Het komt dus neer op 40 mil­le per jaar. De sub­si­die kan ove­ri­gens alleen wor­den aan­ge­vraagd door natuur­lij­ke per­so­nen die eige­naar van een woning of bedrijfs­pand zijn, niet door een rechts­per­soon, zoals een stich­ting, ven­noot­schap of ver­e­ni­ging.
Wet­hou­der groen en duur­zaam­heid Peter Bot (BBA) ver­wacht met de rege­ling het groe­ne karak­ter van de gemeen­te te bevor­de­ren en ook dat de groe­ne daken effect heb­ben op het leef­kli­maat in de stad. Vol­gens hem is er spra­ke van een ‘aan­zien­lij­ke’ bij­dra­ge aan de kos­ten. “Daar­door hopen we men­sen over de streep te trek­ken”. Maxi­maal kan € 15.000 sub­si­die wor­den gege­ven, maar dan gaat het om een enorm groot dak van meer dan 250 vier­kan­te meter. Om voor de rege­ling in aan­mer­king te komen, moet iemand mini­maal een dak van 15 vier­kan­te meter kun­nen aan­bie­den.
Men kan dan € 20 of € 40 per voer­kan­te meter krij­gen, afhan­ke­lijk van de vraag of de bio­di­ver­si­teit er wel of niet mee wordt gesti­mu­leerd.
Water
Een dak met beplan­ting heeft tal van voor­de­len, meldt de gemeen­te. Het blijft koe­ler, waar­door de levens­duur van het dak ver­dub­belt, en er kan 60 tot 80 pro­cent meer water wor­den vast­ge­hou­den, wat water­over­last op straat en in huis kan voor­ko­men. Ook zorgt beplan­ting op daken voor geluid­dem­ping en werkt het mee aan het behoud of her­stel van bedreig­de dier­soor­ten en plan­ten, zoals vogels en bij­en.
De bij­dra­ge van de gemeen­te is, behal­ve van de groot­te van het dak, ook afhan­ke­lijk van de geko­zen plan­ten. Een gebouw moet om voor de sub­si­die in aan­mer­king te komen mini­maal drie jaar oud zijn.
Bron: amstelveen.blog.nl