Een groen dak ver­dient zich­zelf terug

Van­af 15 sep­tem­ber is er in gemeen­te Leid­schen­dam-Voor­burg een sub­si­die beschik­baar voor duur­za­me maat­re­ge­len. Voor 2016 heeft de gemeen­te 250.000 euro beschik­baar voor woningei­ge­na­ren die een groen dak, zon­ne­pa­ne­len of ener­gie­be­spa­ren­de maat­re­ge­len wil­len rea­li­se­ren. Dit maakt duur­zaam wonen een goe­de inves­te­ring.
Een groen dak ver­dient zich­zelf terug
Naast sub­si­die op zon­ne­pa­ne­len en ener­gie­be­spa­ren­de maat­re­ge­len, is er ook sub­si­die voor groe­ne daken. Groe­ne daken hou­den regen­wa­ter vast bij hevi­ge regen­val en dra­gen bij aan scho­ne­re lucht en bio­di­ver­si­teit. Daar­naast zorgt het voor meer groen. Zo wil de gemeen­te meer groen in gemeen­te bewerk­stel­li­gen.
Buren­bo­nus
Ook nieuw is dat het sub­si­die­be­drag hoger is als er wordt samen­ge­werkt met de buren. Wan­neer bewo­ners samen met hun buren een sub­si­die aan­vra­gen, dan ont­van­gen zij alle­bei meer sub­si­die op de tota­le kos­ten van de zon­ne­pa­ne­len, groe­ne daken of iso­la­tie­maat­re­ge­len. Dit past in de visie van de gemeen­te om samen te kij­ken naar de toe­komst.
Bron: midvliet.com