Bre­da ont­vangt pro­vin­ci­a­le sub­si­die voor natuur­pro­jec­ten

De gemeen­te Bre­da ont­vangt sub­si­die van de pro­vin­cie Noord-Bra­bant om de natuur in Bre­da en natuur­be­le­ving onder haar inwo­ners te ver­ster­ken. In totaal stelt de pro­vin­cie zo’n 250.000 euro beschik­baar om een twee­tal pro­jec­ten in Bre­da uit te voe­ren.
De gemeen­te ont­vangt voor het Ulven­hout­se Bos een sub­si­die van 146.720 euro om te wer­ken aan het hydro­lo­gisch her­stel van het bos. Tevens wordt de par­keersi­tu­a­tie gewij­zigd om de ber­men te bescher­men. De te nemen maat­re­ge­len zijn opge­steld samen met de pro­vin­cie, het water­schap en Staats­bos­be­heer en zul­len in de loop van 2017 wor­den uit­ge­voerd. Het Ulven­hout­se bos heeft een natu­ra 2000-sta­tus. Dit is de hoog­ste sta­tus die van­uit Euro­pa aan een natuur­ge­bied kan wor­den gege­ven. Met de maat­re­ge­len ver­wacht de gemeen­te samen met part­ners dat het Ulven­hout­se bos veer­krach­ti­ger wordt en daar­mee min­der kwets­baar voor stik­stof.
De pro­vin­cie stelt tevens 100.000 euro beschik­baar voor het pro­ject Natuur in de wijk in Bre­da. De gemeen­te draagt zelf 30.000 euro bij aan het pro­ject. Hier­mee wil de gemeen­te natuur­be­le­ving onder de bewo­ners in het cen­trum en Bel­crum ver­ster­ken en gericht maat­re­ge­len nemen voor behoud van een aan­tal ste­de­lij­ke dier­soor­ten zoals vleer­mui­zen en huis­mus­sen. Natuur in de wijk kent een loop­tijd van drie jaar en zal star­ten met een onder­zoek naar het voor­ko­men van soor­ten in de stad. Bin­nen het pro­ject wordt de nadruk op zowel bele­ving, voor­lich­ting als soort­be­scher­ming gelegd.
Wet­hou­der Paul de Beer: “Met deze sub­si­dies ver­ster­ken we de inge­zet­te lijn van­uit het col­le­ge om de natuur in Bre­da een flin­ke impuls te geven. Hier­mee kun­nen we natuur in de stad op een aan­trek­ke­lij­ke en moder­ne manier onder de aan­dacht bren­gen bij onze inwo­ners. Denk bij­voor­beeld aan het zicht­baar maken van vleer­mui­zen aan de hand van hun son­ar­ge­lui­den. De sub­si­die voor het Ulven­hout­se Bos is een mooie blijk van waar­de­ring voor de weg die we samen met ande­re par­tij­en zijn inge­sla­gen om dit unie­ke gebied ver­der te ver­ster­ken en te bescher­men.”
Bron: breda.nl