Nieu­we sub­si­dier­on­de voor Olden­zaal­se Groe­ne Loper 2.0

De Stich­ting Duur­zaam Olden­zaal stelt opnieuw sub­si­die beschik­baar voor loka­le pro­jec­ten, die ertoe bij­dra­gen dat de stad nog een stuk­je groe­ner wor­den.  Tot 17 sep­tem­ber kan een aan­vraag wor­den inge­diend bij de Olden­zaal­se Groe­ne Loper 2.0.  
Goe­de idee­ën om Olden­zaal te ver­groe­nen maar geen geld om dat pro­ject ook echt uit te voe­ren? Wie tegen dat pro­bleem oploopt, kan dus gebruik­ma­ken van de Olden­zaal­se Groe­ne Loper 2.0. Een net­werk van groe­ne ini­ti­a­tie­ven waar­in bewo­ners, bedrij­ven en scho­len hun krach­ten heb­ben gebun­deld. Door erva­rin­gen uit te wis­se­len, wordt gepro­beerd om nieu­we ini­ti­a­tie­ven te sti­mu­le­ren.
Sub­si­die
Dank­zij een sub­si­die van de pro­vin­cie Over­ijs­sel kan een bij­dra­ge van maxi­maal 1.000 euro per groen­pro­ject wor­den ver­strekt.
Voor meer infor­ma­tie en/of het aan­vra­gen van een inschrijf­for­mu­lier kan wor­den gemaild naar info@duurzaamoldenzaal.nl. Bel­len kan ook: 06–20204002.