Hel­mond heeft sub­si­die voor groe­ne daken

Hel­mon­ders die een groen dak op hun huis wil­len plaat­sen, kun­nen daar­voor geld krij­gen. De gemeen­te Hel­mond stelt jaar­lijks 25.000 euro hier­voor beschik­baar.
Dat doet zij, omdat groe­ne daken bij­dra­gen aan een duur­zaam karak­ter van de stad. Hel­mond wil in 2035 kli­maat­neu­traal zijn.
Iso­la­tie
Op een groen dak is beplan­ting aan­ge­bracht die bestaat uit bij­voor­beeld mos­sen, vet­plan­ten of gras. Door de begroei­ing is een huis beter geï­so­leerd. Ook neemt het groe­ne dak water op, waar­door min­der regen in het riool belandt. Daar­naast draagt het groen bij aan het terug­drin­gen van co2 in de lucht en de opwar­ming van de omge­ving.
Riool­be­las­ting
Groe­ne daken zijn te koop als gepre­pa­reer­de zoden of kant-en-kla­re sys­te­men. Hel­mon­ders kun­nen maxi­maal de helft van de kos­ten van hun groe­ne dak terug­krij­gen van de gemeen­te. Hel­mond betaalt de rege­ling van­uit de riool­be­las­ting, omdat groe­ne daken direct effect heb­ben op het func­ti­o­ne­ren van het riool.
bron: ed.nl