Plein Vel­per­poort­s­langstraat in Arn­hem groe­ner en koe­ler

Op vrij­dag 15 juli vier­de de bewo­ners­com­mis­sie van de Vel­per­poort­s­langstraat samen met woning­cor­po­ra­tie Por­taal en de Gemeen­te Arn­hem de ver­groe­ning van het eigen plein.
Op vrij­dag 15 juli vier­de de bewo­ners­com­mis­sie van de Vel­per­poort­s­langstraat (Arn­hem) samen met win­ke­liers, woning­cor­po­ra­tie Por­taal en de Gemeen­te Arn­hem de ver­groe­ning van het eigen plein. Met de plaat­sing van plan­ten­bak­ken en gevel­groen is het aan­zicht ver­be­terd en zijn er maat­re­ge­len geno­men die zor­gen voor min­der opwar­ming op war­me dagen.
Ini­ti­a­tief van de bewo­ners­com­mis­sie
De ver­groe­ning van het plein is een ini­ti­a­tief van de bewo­ners­com­mis­sie Vel­per­poort­s­langstraat. Zij heeft het ini­ti­a­tief geno­men om het plein mooi­er te maken en te ver­koe­len door groen aan te bren­gen. Met finan­ci­ë­le hulp van woning­cor­po­ra­tie Por­taal en een bij­dra­ge uit de gemeen­te­lij­ke sub­si­die­re­ge­ling ‘Ver­min­de­ren Hit­te­plek­ken’ zijn de plan­nen uit­ge­voerd. De gemeen­te zal zorg­dra­gen voor het snoei­en van het gevel­groen.
Fees­te­lij­ke ople­ve­ring
Bij de fees­te­lij­ke ople­ve­ring waren mana­ger Volks­huis­ves­ting Johan Nop­pe van Por­taal en wet­hou­der Ine van Burg­ste­den (Open­ba­re ruim­te) aan­we­zig. Mevrouw Van Burg­ste­den ver­richt­te de offi­ci­ë­le ople­ve­ring door het gie­ten van water in één van de plan­ten­bak­ken: “Het plein is erg opge­knapt door deze maat­re­ge­len en draagt zo bij aan een leef­ba­re en kli­maat­be­sten­di­ge stad. Ik ben erg blij dat de bewo­ners­com­mis­sie dit ini­ti­a­tief heeft geno­men voor de eigen leef­om­ge­ving. Dat onder­steu­nen wij graag.”
Bron: arnhemsekoerier.nl