Amster­dam­se hotel­da­ken wor­den groen!

Booking.com en Stich­ting Roof­top Revo­lu­ti­on kick­star­ten van­daag de ver­groe­ning van 450 Amster­dam­se hotel­da­ken. Op basis van een uit­ge­brei­de daks­can wordt per dak beke­ken hoe hier een groen dak van te maken is, van sim­pel sedum dak tot dak­tuin met bomen en bij­en­ho­tel. Één geluk­kig hotel krijgt een gra­tis groen dak en voor 10 kan­toor­pan­den van […]

Lage­re belas­ting voor groe­ne tui­nen en daken in Nij­me­gen

Groen­Links wil Nij­me­ge­na­ren die een groe­ne tuin/dak heb­ben (of aan­leg­gen) belo­nen met een lage­re riool­hef­fing. Kli­maat­ver­an­de­ring zorgt er voor dat we steeds vaker met hoos­bui­en te maken krij­gen. Het riool wordt op dat moment vol­op belast, met als gevolg vaak scha­de aan hui­zen en gemeen­te­lij­ke eigen­dom­men. Groen­Links wil samen met de gemeen­te en de bewo­ners […]

Eco­pan tovert pan­nen­dak een­vou­dig om tot groen dak 

Een groen­dak­sys­teem van de orga­ni­sa­tie Leven op Daken (LOD) moet een een­vou­dig pan­nen­dak trans­for­me­ren tot een groen dak, dat zowel water opvangt als lucht zui­vert. De Eco­pan van LOD bestaat uit een water­dicht kunst­stof ele­ment, waar­in een laag met daar­op sedum­ta­pijt is ver­werkt. De sedums zijn vol­gens LOD traag groei­en­de plan­ten die geen blad ver­lie­zen. […]

Een groen dak ver­dient zich­zelf terug

Van­af 15 sep­tem­ber is er in gemeen­te Leid­­schen­­dam-Voor­­burg een sub­si­die beschik­baar voor duur­za­me maat­re­ge­len. Voor 2016 heeft de gemeen­te 250.000 euro beschik­baar voor woningei­ge­na­ren die een groen dak, zon­ne­pa­ne­len of ener­gie­be­spa­ren­de maat­re­ge­len wil­len rea­li­se­ren. Dit maakt duur­zaam wonen een goe­de inves­te­ring. Een groen dak ver­dient zich­zelf terug Naast sub­si­die op zon­ne­pa­ne­len en ener­gie­be­spa­ren­de maat­re­ge­len, is er […]

Nieuw ROC in Roo­sen­daal beschikt over groen- en blauw­dak  

Afge­lo­pen novem­ber open­de het Kel­le­beek Col­le­ge in Roo­sen­daal haar deu­ren. Deze ROC beschikt over een groen- en een blauw­dak. Het groen­dak dient voor de tij­de­lij­ke pie­k­op­slag van regen­wa­ter. Het blauw­dak is voor een per­ma­nen­te water­buf­fe­ring. Dit sluit aan bij het Klimaat℗roof-dak van Leven op Daken (LOD), advies­bu­reau voor het meer­vou­dig gebruik op daken. Bij de […]

‘Ver­bor­gen’ en groen jaren 70 hotel opent in Amster­dam 

Ont­span­nen in een hotel in de brui­sen­de hoofd­stad van ons land, maar toch met een groen uit­zicht? Dat kan van­af deze maand op de nieuw­ste loca­tie van Hotel V. Op de Fizeau­straat in Amster­dam heeft een jaren 70 pand, ont­wor­pen door de gere­nom­meer­de archi­tect Piet Zanstra, na 12 jaar leeg­stand een nieuw leven gekre­gen. Mir­jam Espi­no­sa, […]

Ver­laag jouw ener­gie­kos­ten dank­zij een groen dak

Het dak van een gemid­del­de Neder­land­se woning krijgt recht­streeks te maken met aller­lei extre­me weers­om­stan­dig­he­den, zoals wind, regen en hagel. Het is ook het deel van de woning waar het snelst ener­gie­ver­lies kan plaats­vin­den. Steeds meer men­sen kie­zen voor een groen­dak om hun dak beter te bescher­men tegen zowel ver­val als ener­gie­ver­lies. Wat is een groen­dak? Groen­da­ken zijn, […]

Stra­ten blank door zwa­re bui? Groe­ne daken kun­nen oplos­sing bie­den

Kel­ders onder water, stra­ten die blank staan en daar­door mil­joe­nen euro’s scha­de. De afge­lo­pen maan­den had­den we meer­de­re keren te maken met zwa­re regen­val en vol­gens experts gaat dat alleen maar vaker gebeu­ren. In Ensche­de hopen ze met groe­ne daken de over­last te beper­ken.  Omdat de rio­len in de ste­den al dat water niet aan­kun­nen, […]

Ensche­de zet groe­ne daken in tegen over­last hef­ti­ge regen­bui­en

Ensche­de is één van de eer­ste ste­den in Neder­land die groe­ne daken wil inzet­ten om de over­last van hef­ti­ge regen­bui­en in te dam­men. Onder­zoek moet uit­wij­zen wat het effect van de groe­ne dak­pan­nen is op de hoe­veel­heid water dat het riool instroomt. Sinds augus­tus 2013 lig­gen op elf huur­wo­nin­gen aan de Kre­mers­ma­ten groe­ne dak­pan­nen. Het […]