Amster­dam­se hotel­da­ken wor­den groen!

Booking.com en Stich­ting Roof­top Revo­lu­ti­on kick­star­ten van­daag de ver­groe­ning van 450 Amster­dam­se hotel­da­ken. Op basis van een uit­ge­brei­de daks­can wordt per dak beke­ken hoe hier een groen dak van te maken is, van sim­pel sedum dak tot dak­tuin met bomen en bij­en­ho­tel. Één geluk­kig hotel krijgt een gra­tis groen dak en voor 10 kan­toor­pan­den van Booking.com wordt een ont­werp gemaakt. Roof ser­vi­ce is the new room ser­vi­ce!
450 hotel daken krij­gen daks­can
Amster­dam is popu­lair bij toe­ris­ten. Tus­sen 2005 en 2016 is het aan­tal bezoe­kers van de stad gegroeid van 11 mil­joen tot bij­na 18 mil­joen (bron: Amster­dam Mar­ke­ting). Om Amster­dam groen en gezond te hou­den wil  booking.com iets terug doen voor de stad. Samen met Roof­top Revo­lu­ti­on begint het bedrijf daar­om een groot­scha­li­ge actie om een nieuw natuur­ge­bied aan te leg­gen op het grootst braak­lig­gend ter­rein van de hoofd­stad: de daken. 450 hotels ont­van­gen een gra­tis daks­can en onder de hotels wordt één dak uit­ge­loot dat van Booking.com een vol­le­dig groen dak ont­vangt. In janu­a­ri 2018 heb­ben de werk­ne­mers van Booking.com 15.000 bij-vrien­de­lij­ke bloe­men gepland bij Stich­ting Beelea­se, die komend jaar zul­len wor­den ver­plaatst naar de hotel daken in de stad.
5.000 m² groen dak
Booking.com wil graag 5.000 m² groen dak toe voe­gen aan de stad en de hotel­part­ners inspi­re­ren om een actie­ve rol te spe­len bij het bij­dra­gen aan een groe­ner Amster­dam. De 450 part­ners krij­gen deze week via e‑mail een uit­no­di­ging met instruc­ties voor het plan­nen van hun gra­tis scan van Roof­top Revo­lu­ti­on. Nadat de scans vol­tooid zijn, krijgt een deel­ne­men­de hotel­part­ner een gra­tis groen dak aan­ge­bo­den, spe­ci­aal ont­wor­pen voor hun dak.
“20 jaar gele­den richt­ten wij Booking.com op in Amster­dam, onze thuis­ha­ven. We hou­den van onze stad en dra­gen graag ons steen­tje bij aan de duur­za­me toe­komst van Amster­dam.” aldus Gil­li­an Tans, CEO van Booking.com. “We zoe­ken con­ti­nue naar inno­va­tie­ve manie­ren die de alge­me­ne gezond­heid van de stad begun­sti­gen, als werk­ge­ver, maar ook als goe­de buur. Dit pro­ject met Roof­top Revo­lu­ti­on geeft ons de per­fec­te kans om onze hotel part­ners te betrek­ken in ons doel om de stad groe­ner te maken en om een duur­za­me toe­komst voor de toe­ris­ten­in­du­strie op een hyper lokaal niveau te sti­mu­le­ren.”
Wet­hou­der Abde­lu­heb Choho (D66) is posi­tief over het ini­ti­a­tief. “De doel­stel­ling van Booking.com om 5.000 m² groen dak toe te voe­gen aan de stad sluit goed aan op de ambi­tie van de gemeen­te zelf om 50.000 m² groen dak te rea­li­se­ren deze col­le­ge­pe­ri­o­de. Dat Booking.com bij wil dra­gen aan kli­maat­adap­ta­tie en het ver­groe­nen van de stad is een mooi sig­naal dat ook de pri­va­te sec­tor aan de slag wil” 
Roof ser­vi­ce is the new room ser­vi­ce
“Wij vin­den het fan­tas­tisch om met Booking.com te part­ne­ren in zo’n groot en ambi­ti­eus pro­ject”, aldus Jaap de Jong, mede-oprich­ter van Roof­top Revo­lu­ti­on, “Momen­teel is slechts 1,5% van het dak­land­schap in Amster­dam groen. Onze droom is geen dak onbe­nut. Zo’n 15 hotels heb­ben al een groen dak, com­pleet met dak-kas, dak-tuin of bij­en­ho­tel. Samen met Booking.com laten we de tel­ler flink oplo­pen en komt onze ambi­tie dich­ter­bij. Roof ser­vi­ce is the new room ser­vi­ce!”
Kan­toor­pan­den Booking.com          
Booking.com kijkt ook naar het eigen vast­goed. Roof­top Revo­lu­ti­on maakt voor 10 van de 19 kan­toor­pan­den van het bedrijf in Amster­dam een dak ont­werp. In 2020 krijgt Booking.com een nieuw hoofd­kan­toor op het Oos­ter­dok waar tevens een prach­ti­ge dak­tuin wordt aan­ge­legd.

© Roof­top Revo­lu­ti­on, foto­graaf Ali­ce Wie­lin­ga

De groe­ne hotel­da­ken dra­gen bij aan een toe­komst­be­sten­di­ge stad:
  • Een groen dak vangt water op tij­dens piek­bui­en zodat de rio­le­ring niet over­be­last raakt en het water even­tu­eel kan wor­den her­ge­bruikt;
  • Een groen dak houdt de omge­ving koel, gaat hit­te­stress tegen;
  • Het dak wordt beter geï­so­leerd, waar­door ener­gie­kos­ten wor­den bespaard;
  • Meer plant­jes zor­gen voor een nieuw onder­ko­men van bij­en, vlin­ders, insec­ten en vogels;
  • Groe­ne daken dem­pen stads­ge­luid;
  • Groen werkt stress ver­la­gend en laat je gezon­der voe­len.