Ver­laag jouw ener­gie­kos­ten dank­zij een groen dak

Het dak van een gemid­del­de Neder­land­se woning krijgt recht­streeks te maken met aller­lei extre­me weers­om­stan­dig­he­den, zoals wind, regen en hagel. Het is ook het deel van de woning waar het snelst ener­gie­ver­lies kan plaats­vin­den. Steeds meer men­sen kie­zen voor een groen­dak om hun dak beter te bescher­men tegen zowel ver­val als ener­gie­ver­lies.
Wat is een groen­dak?
Groen­da­ken zijn, zoals de naam het zegt, daken die bedekt zijn met plan­ten. En die beplan­ting kan gaan van klei­ne vet­plant­jes tot hele moes­tui­nen. Een groen­dak past per­fect in de eco­lo­gi­sche trend om groen te inves­te­ren en zo min­der te ver­brui­ken. Met een groen­dak cre­ëer je een bete­re en gezon­de­re leef­om­ge­ving rond­om jou. De iso­le­ren­de eigen­schap­pen van de beplan­ting zorgt voor een natuur­lij­ke iso­la­tie waar­bij het mer­ke­lijk fris­ser is tij­dens de zomer­maan­den en war­mer tij­dens de win­ter­maan­den. Omdat inves­te­ren in een groen­dak zo veel voor­de­len heeft, maar het nog wat onge­kend is, geven heel wat ste­den en gemeen­tes sub­si­dies voor het plaat­sen van groen­da­ken.
Voor­de­len van een groen­dak
De bio­di­ver­si­teit van de beplan­ting van jouw groen­dak heeft een posi­tie­ve eco­lo­gi­sche invloed op jouw omge­ving. De plan­ten heb­ben een kli­maat­zui­ve­rend effect en zor­gen voor gezon­de lucht. Regen­wa­ter wordt door de beplan­ting tegen­ge­hou­den en ver­dampt ver­vol­gens. Bij hevi­ge regen­bui­en werkt dit als een buf­fer en beschermt het jouw dak en water­af­voer. Groen­da­ken ver­len­gen de levens­duur van jouw dak aan­zien­lijk.
Daar­naast zijn er nog tal van voor­de­len, waar­door groen­da­ken een zeer inte­res­san­te inves­te­ring zijn:
Esthe­ti­sche waar­de
Groe­ne daken met bloe­men en/of moes­tui­nen geven kleur aan jouw woning. Zeker in ver­ge­lij­king met golf­pla­ten of grij­ze dak­pan­nen. In ste­den vormt een groen­dak een oases van rust en groen.
Ther­misch com­fort
Een groen­dak zorgt voor een gemid­del­de tem­pe­ra­tuurs­da­ling van 10° tij­dens de zomer. Zo blijft jouw woning lek­ker koel. En tij­dens de kou­de­re maan­den houdt de bescher­men­de laag de warm­te knus­jes bin­nen. Per­fec­te iso­la­tie dus. In een luid­ruch­ti­ge buurt werkt een groen­dak per­fect geluid­dem­pend.
Finan­ci­eel voor­deel
Door­dat jouw dak natuur­lijk koe­ler aan­voelt dan bij dak­pan­nen, heb­ben zon­ne­pa­ne­len op een groen­dak een ren­de­ment dat 5% hoger ligt. Door de goe­de iso­le­ren­de func­tie moet je min­der ver­war­men en afkoe­len. Hier­door ver­min­de­ren jouw ener­gie­kos­ten. De bestaan­de pre­mies maken een groen­dak finan­ci­eel ook aan­trek­ke­lijk.
Levens­duur van het dak
Een groen­dak beschermt tegen extre­me tem­pe­ra­tuurs­wis­se­lin­gen en tegen hagel­scha­de. Ook werkt het water­lek­ka­ges tegen. Hier­door is een groen­dak min­der snel aan ver­van­ging toe. Een goed aan­ge­legd groen­dak ver­hoogt ook de brand­vei­lig­heid van jouw woning.
Bron: Bouwenwonen.net