Zorg­in­stel­lin­gen star­ten ver­groe­ningstra­ject met IVN

Na een suc­ces­vol­le aftrap van de wer­ving voor Grijs, Groen & Geluk­kig in janu­a­ri, heeft IVN uit een gro­te hoe­veel­heid aan­mel­din­gen twin­tig zorg­cen­tra gese­lec­teerd. Zij gaan als eer­ste aan de slag met het ver­groe­nen van hun zorg­cen­tra en het aan­bie­den van een natuur­rijk acti­vi­tei­ten­pro­gram­ma aan hun bewo­ners. In 2018 doen uit­ein­de­lijk hon­derd zorg­cen­tra mee met […]

Oude­ren wel­kom in beweeg- en beleef­tuin in Nieuw-Ven­nep

“Oude­ren in de omge­ving van het Zomer­park nodig ik van har­te uit om mee te doen met de trai­nin­gen in de beweeg­tuin. Ook als ze een beper­king heb­ben”, zegt Duco Bau­wens. De Ven­ne­per en pre­sen­ta­tor van het tele­vi­sie­pro­gram­ma ‘Neder­land in bewe­ging’ is één van de ini­ti­a­tief­ne­mers van de tuin. De beweeg- en beleef­tuin bij zorg­cen­trum […]

Groen voor Grijs voor kwets­ba­re oude­ren

Steeds meer onder­zoek toont aan dat natuur­be­le­ving goed is voor de fysie­ke en men­ta­le gezond­heid van men­sen. Tege­lijk wil de rijks­over­heid dat oude­ren steeds lan­ger thuis blij­ven wonen. Dit betreft vaak ook kwets­ba­re oude­ren, die lij­den aan demen­tie, depres­sie of een­zaam­heid. Het pro­ject ‘Groen voor Grijs’ onder­zoekt wat groen kan bij­dra­gen aan de kwa­li­teit van […]

Lan­de­lij­ke taxus inza­me­ling­ac­tie tegen kan­ker

Onder het mot­to ‘Ver­groot de hoop, ver­klein de kan­ker’ vindt van 15 juni tot en met 31 augus­tus de nati­o­na­le inza­mel­ac­tie taxus­snoei­sel plaats. Op diver­se pun­ten in Neder­land kan dan taxus­snoei­sel wor­den inge­le­verd. Dit snoei­sel bevat een belang­rij­ke grond­stof voor het maken van genees­mid­de­len waar­mee men tij­dens che­mo­the­ra­pie kan­ker bestrijdt. De Taxus bac­ca­ta is een […]

Onder­zoek toont aan: groen heeft een her­stel­len­de en rust­ge­ven­de wer­king

Her­stel­len van stress en gees­te­lij­ke ver­moeid­heid? Ga niet win­ke­len of naar het café, maar spoed je naar een park. Inter­na­ti­o­naal onder­zoek onder lei­ding van de Leid­se psy­cho­loog Henk Staats beves­tigt de her­stel­len­de en rust­ge­ven­de wer­king van ‘groen’. Rui­sen­de bla­de­ren, fris­groen gras en vogel­ge­kwet­ter wor­den in één adem genoemd met rust­ge­vend en pret­tig. Henk Staats, soci­aal en […]

Groen bestrijdt stress en houdt ons gezond

Sjerp de Vries (Alter­ra) heeft 147 stu­dies naar de effec­ten op de gezond­heid van men­sen met een meer of min­der groe­ne omge­ving door­ge­no­men. Zijn bevin­din­gen bie­den een inzicht in de actu­e­le ‘stand van de weten­schap’ op dit ter­rein: we voe­len alle­maal aan dat ‘groen’ goed is voor ons wel­be­vin­den, onze gezond­heid. Maar hoe zit dat, […]

Save the date: Bui­ten Spor­ten Natuur­lijk! sym­po­si­um 19 mei 2016

Over natuur­be­le­ving, bui­ten­spor­ten en het posi­tie­ve effect van de inter­ac­tie tus­sen sport en natuur. In onze ver­ste­de­lijk­te omge­ving raakt de mens ver­der ver­wij­derd van de natuur. Bui­ten­sport­be­le­ving kan deze kloof over­brug­gen. De natuur daagt ons uit. Bij diver­se bui­ten­spor­ten vormt de inter­ac­tie met de natuur­lij­ke omge­ving de essen­tie van de spor­tie­ve uit­da­ging. Deze omge­ving is […]

Brono­vo Beweeg­tuin — fit­ness in de bui­ten­lucht voor seni­o­ren

Als ieder­een regel­ma­tig zou bewe­gen zou­den we ons fit­ter, gezon­der en men­taal beter voe­len. Dat geldt voor jon­ge­ren, maar zeker ook voor zes­tig­plus­sers. Bij MCH-Bron­o­­vo in Den Haag wordt in april 2016 een zoge­naam­de beweeg­tuin geo­pend. De beweeg­tuin is bedoeld voor pati­ën­ten van het ziek­huis maar ook de seni­o­ren uit de buurt zijn van har­te […]

Groe­ne revo­lu­tie in de oude­ren­zorg

Met het pro­gram­ma Grijs, Groen & Geluk­kig wil IVN, Insti­tuut voor Natuur­edu­ca­tie en duur­zaam­heid, een ‘groe­ne revo­lu­tie’ ont­ke­te­nen in de oude­ren­zorg. Door ‘beleef­tui­nen’, moes­tuin­bak­ken en rol­la­tor­pa­den bij instel­lin­gen voor oude­ren­zorg in te rich­ten, komen bewo­ners meer bui­ten en wor­den zij actie­ver, betoogt pro­ject­lei­der Bas­ti­aan Ver­ber­ne. De heil­za­me wer­king van een groe­ne omge­ving dringt ook door […]

IVN ver­groent zorg­cen­tra om oude­re geluk­ki­ge oude dag te bezor­gen

Op maan­dag 25 janu­a­ri was de aftrap van het pro­ject Grijs, Groen & Geluk­kig bij woon- en zorg­cen­trum Pen­ne­mes te Zaan­dam. IVN ver­groent de komen­de jaren hon­derd zorg­cen­tra en wil daar­mee tien­dui­zend oude­ren een geluk­ki­ger oude dag bezor­gen. Grijs, Groen & Geluk­kig is moge­lijk gemaakt door een finan­ci­ë­le bij­dra­ge van de Nati­o­na­le Post­co­de Lote­rij. Dat con­tact met natuur een […]