Brono­vo Beweeg­tuin — fit­ness in de bui­ten­lucht voor seni­o­ren

Als ieder­een regel­ma­tig zou bewe­gen zou­den we ons fit­ter, gezon­der en men­taal beter voe­len. Dat geldt voor jon­ge­ren, maar zeker ook voor zes­tig­plus­sers. Bij MCH-Brono­vo in Den Haag wordt in april 2016 een zoge­naam­de beweeg­tuin geo­pend. De beweeg­tuin is bedoeld voor pati­ën­ten van het ziek­huis maar ook de seni­o­ren uit de buurt zijn van har­te wel­kom en kun­nen hier in de bui­ten­lucht hun con­di­tie opkrik­ken, hun spie­ren ver­ster­ken of moto­riek ver­be­te­ren.
In de ´speel­tuin voor seni­o­ren´ komen een­vou­di­ge toe­stel­len te staan. Veel oude­ren heb­ben door hun leef­tijd, als­me­de door licha­me­lij­ke en psy­chi­sche gebre­ken een begren­zing in hun beweeg­mo­ge­lijk­he­den. Vaak is het ech­ter zo dat er nog veel winst te beha­len is. Naast dat bewe­ging goed is voor de gezond­heid heeft het samen bewe­gen ook eens een soci­aal aspect.
Ini­ti­a­tief
Van­uit Brono­vo kwam het ini­ti­a­tief van fysi­o­the­ra­peut Rik van Hooff. In samen­wer­king met leve­ran­cier en speel­tuin­ont­wer­per Yalp is geke­ken naar het type toe­stel­len dat gebruikt kan wor­den. Ver­vol­gens is de Enk Groen en Golf bena­derd voor het uit­wer­ken van een ont­werp voor de tuin.
Een bele­vings­tuin
De Enk heeft geko­zen voor een bele­vings­tuin. Niet alleen moe­ten de toe­stel­len uit­no­di­gen tot bewe­gen maar ook de omge­ving van de tuin is hier­in heel belang­rijk. Kleur, bele­vings­waar­de, bio­di­ver­si­teit en afwis­se­ling in het ont­werp zor­gen ervoor dat de men­sen wor­den uit­ge­no­digd om te gaan bewe­gen op de toe­stel­len.
Een beweeg­tuin heeft zowel een pre­ven­tie­ve func­tie om oude­ren gezond te hou­den, als een reva­li­de­ren­de func­tie. Vol­gens dhr. Van Hooff her­stel­len oude­ren na een ingreep snel­ler als ze aan bewe­ging doen. Ook als ze een­maal zijn opge­knapt, heb­ben ze baat bij licha­me­lij­ke oefe­nin­gen. Je voor­komt er name­lijk nieu­we afwij­kin­gen en onge­val­len mee. En in deze vorm kan dat ook nog eens op een soci­a­le manier.
Bron: stad-en-groen.nl