Groe­ne revo­lu­tie in de oude­ren­zorg

Met het pro­gram­ma Grijs, Groen & Geluk­kig wil IVN, Insti­tuut voor Natuur­edu­ca­tie en duur­zaam­heid, een ‘groe­ne revo­lu­tie’ ont­ke­te­nen in de oude­ren­zorg. Door ‘beleef­tui­nen’, moes­tuin­bak­ken en rol­la­tor­pa­den bij instel­lin­gen voor oude­ren­zorg in te rich­ten, komen bewo­ners meer bui­ten en wor­den zij actie­ver, betoogt pro­ject­lei­der Bas­ti­aan Ver­ber­ne.
De heil­za­me wer­king van een groe­ne omge­ving dringt ook door in de oude­ren­zorg. Onlangs werd in woon­zorg­cen­trum Pen­ne­mes in Zaan­dam de aftrap gege­ven voor het pro­gram­ma Grijs, Groen & Geluk­kig. De Zaan­se instel­ling voor oude­ren­zorg doet al veel aan ‘groen’. Er zijn bij­en­kas­ten, vogel­hui­zen voor gier­zwa­lu­wen en groe­ne daken. Zij is de eer­ste van in totaal tien kop­lo­pers en moet ande­ren enthou­si­ast maken om zich ook aan te mel­den als kop­lo­per voor het pro­gram­ma Grijs, Groen & Geluk­kig. Het IVN beoogt met het pro­ject uit­ein­de­lijk hon­derd zor­gor­ga­ni­sa­ties te inte­res­se­ren om meer groen voor hun bewo­ners in te rich­ten en ze daar­mee te acti­ve­ren.
Oude­ren in bewe­ging bren­gen
Het ‘groe­ne’ pro­ject is van start gegaan dank­zij geld van de Nati­o­na­le Post­co­de­lo­te­rij. Daar­mee kun­nen ‘beleef­tui­nen’ wor­den inge­richt en moes­tui­nen en plan­ten­wan­den wor­den aan­ge­legd. ‘Uit onder­zoek is bekend dat oude­ren in woon­zorg­cen­tra heel wei­nig bui­ten komen’, ver­telt pro­ject­lei­der Bas­ti­aan Ver­ber­ne. ‘Ze zit­ten veel stil, de ver­war­ming staat hoog. Door het bui­ten aan­trek­ke­lij­ker te maken, komen ze meer in bewe­ging.’
Advies en finan­ci­ë­le onder­steu­ning
Zorg­in­stel­lin­gen die inte­res­se heb­ben, krij­gen van IVN exper­ti­se, advies en finan­ci­ë­le onder­steu­ning, bij­voor­beeld voor het maken van een goed tuin­ont­werp. ‘Maar het vraagt ook inzet van de zorg­in­stel­ling zelf, zoals het onder­houd en het instru­e­ren van mede­wer­kers om de bewo­ners zoveel moge­lijk bij de tuin te betrek­ken. En we wil­len graag gebruik­ma­ken van de talen­ten en erva­rin­gen van de oude­ren zelf. Velen heb­ben vroe­ger zelf een moes­tuin gehad. Ande­ren zijn mis­schien op een boer­de­rij groot gebracht.’
Natuur­kof­fer voor demen­te­ren­den
Bui­ten meer naar bin­nen bren­gen, en anders­om. Dat is de bedoe­ling van Grijs, Groen & Geluk­kig. Daar­bij wor­den ook zoge­he­ten Groe­ne Zorg­pro­duc­ten inge­zet, waar­on­der de Natuur­kof­fer, om men­sen met demen­tie te prik­ke­len met natuur­lij­ke geu­ren, kleu­ren en gelui­den, en de Plan­ten­wand. ‘Soms ruik je op bepaal­de afde­lin­gen in een oude­ren­zorg­in­stel­ling een preg­nan­te lucht. Samen met de Uni­ver­si­teit Lei­den heb­ben we spe­ci­aal plan­ten geko­zen die de lucht zui­ve­ren. Zo’n plan­ten­wand wordt nu getest op een geslo­ten afde­ling van Pen­ne­mes.’
Eco­no­misch ren­da­bel
Samen met de tien kop­lo­pers bekijkt IVN ook hoe de Groe­ne Zorg­pro­duc­ten eco­no­misch ren­da­bel kun­nen zijn. ‘We staan met een pelo­ton mede­wer­kers klaar om alle twij­fe­laars over de streep te trek­ken’, zegt Ver­ber­ne.
Grijs, Groen & Geluk­kig loopt tot en met 2018. ‘Hope­lijk doen er dan zoveel orga­ni­sa­ties voor oude­ren­zorg mee dat we nog jaren bezig zijn.’
bron: zorgvisie.nl