Lan­de­lij­ke taxus inza­me­ling­ac­tie tegen kan­ker

Onder het mot­to ‘Ver­groot de hoop, ver­klein de kan­ker’ vindt van 15 juni tot en met 31 augus­tus de nati­o­na­le inza­mel­ac­tie taxus­snoei­sel plaats. Op diver­se pun­ten in Neder­land kan dan taxus­snoei­sel wor­den inge­le­verd. Dit snoei­sel bevat een belang­rij­ke grond­stof voor het maken van genees­mid­de­len waar­mee men tij­dens che­mo­the­ra­pie kan­ker bestrijdt.
De Taxus bac­ca­ta is een boom die in Neder­land heel veel voor­komt. Bij­na elke tuin heeft er wel één of meer, aan­ge­plant als sier­boom of als heg. De boom kan tot 15 meter hoog wor­den en heeft bre­de, naald­ach­ti­ge blaad­jes in een diep don­ker­groe­ne kleur. De boom wordt veel toe­ge­past als dich­te heg in par­ti­cu­lie­re tui­nen maar ook in par­ken, op begraaf­plaat­sen enz. De heg­gen wor­den door­gaans in strak­ke lij­nen gesnoeid.
Voor de pro­duc­tie van medi­cij­nen voor één che­mo­the­ra­pie ses­sie is onge­veer één kubie­ke meter jon­ge twijg­jes nodig. Uit de naal­den wordt de stof Bac­ca­ti­ne 3 gehaald en far­ma­ceu­ten zet­ten deze stof via een che­misch pro­ce­du­re om in de stof Doce­taxel, die de deling van kan­ker­cel­len remt.
Taxus­snoei­sel kan wor­den inge­za­meld van juni tot onge­veer sep­tem­ber. Het snoei­sel moet zo snel moge­lijk nadat het is gesnoeid wor­den ver­werkt, om er zo voor te zor­gen dat de werk­za­me stof­fen behou­den blij­ven. Der­tig meter heg levert één kubie­ke meter jong snoei­sel op, goed voor onge­veer 18 gram Bac­ca­ti­ne. Dat is genoeg voor één che­mo­the­ra­pie ses­sie. Er is dus heel wat snoei­afval nodig. Daar­bij gaat het om jon­ge tak­jes, alleen het één­ja­ri­ge snoei­sel bevat Bac­ca­ti­ne 3. Het arbeids­in­ten­sie­ve tra­ject voor de win­ning van Bac­ca­ti­ne 3 is één van de rede­nen waar­om che­mo­the­ra­pie zo kost­baar is.
Ver­groot de hoop
De inza­me­lings­ac­tie is een ini­ti­a­tief van stich­ting Ver­groot de Hoop. De stich­ting heeft in de afge­lo­pen jaren een effi­ci­ën­te inza­me­lings­in­fra­struc­tuur opge­bouwd en weet het snoei­afval suc­ces­vol te ver­mark­ten. Op deze manier werd in de voor­gaan­de jaren al meer dan 2 mil­joen euro uit­ge­keerd aan tien­tal­len pro­jec­ten.
Dit jaar heeft ook bran­che­ver­e­ni­ging VHG zich weer ver­bon­den aan de actie. De VHG is met meer dan 1100 leden de groot­ste ver­e­ni­ging van hove­niers, groen­voor­zie­ners, boom­spe­ci­a­lis­ten, dak- en gevel­be­groe­ners en inte­ri­eur­be­plan­ters in Neder­land. Hier­door zijn zij een wel­ko­me aan­vul­ling op de actie. Onder het mot­to ´Hove­niers snoei­en voor leven´wil de VHG zoveel moge­lijk leden van de VHG betrek­ken bij het in de zomer­maan­den snoei­en van taxus­sen.
Alle hove­niers en par­ti­cu­lie­ren kun­nen mee­doen. Bent u inzet­baar voor snoei­werk bij par­ti­cu­lie­ren of op begraaf­plaat­sen? Wilt u snoei­sel done­ren of kunt u fun­ge­ren als inza­mel­plaats voor snoei­sel in uw gemeen­te? Dat kan via http://www.vhg.org/actueel-agenda/taxussnoeisel-inzamelactie