IVN ver­groent zorg­cen­tra om oude­re geluk­ki­ge oude dag te bezor­gen

Op maan­dag 25 janu­a­ri was de aftrap van het pro­ject Grijs, Groen & Geluk­kig bij woon- en zorg­cen­trum Pen­ne­mes te Zaan­dam. IVN ver­groent de komen­de jaren hon­derd zorg­cen­tra en wil daar­mee tien­dui­zend oude­ren een geluk­ki­ger oude dag bezor­gen. Grijs, Groen & Geluk­kig is moge­lijk gemaakt door een finan­ci­ë­le bij­dra­ge van de Nati­o­na­le Post­co­de Lote­rij.
Dat con­tact met natuur een groot effect heeft op het wel­zijn van men­sen, is al lan­ger bekend. Dat blijkt uit ver­schil­len­de weten­schap­pe­lij­ke stu­dies. Men­sen die gere­geld in aan­ra­king komen met de natuur, voe­len zich min­der gestresst, heb­ben meer posi­tie­ve gevoe­lens en bren­gen min­der bezoe­ken aan de huis­arts. En dat ter­wijl meer dan de helft van cli­ën­ten in zorg­in­stel­lin­gen hoog­uit één keer per week bui­ten komt. IVN ver­taalt met Grijs, Groen & Geluk­kig die weten­schap naar de prak­tijk.
 
Jelle de Jong, alge­meen direc­teur van IVN: ‘Onze droom is dat natuur­be­le­ving een van­zelf­spre­kend onder­deel wordt van de dag­be­ste­ding in de oude­ren­zorg. Wij den­ken dat daar­mee het wel­zijn van onze oude­ren aan­zien­lijk kan wor­den ver­groot waar­door de zorg­kos­ten af zul­len nemen.’ Door hon­derd zorg­cen­tra te hel­pen een bele­vings­tuin aan te leg­gen rond­om het gebouw en oude­ren opnieuw in con­tact te bren­gen met natuur door het aan­bie­den van een natuur­rijk acti­vi­tei­ten­pro­gram­ma, ver­bindt IVN oude­ren opnieuw met de natuur. Zo gaat IVN hon­derd­dui­zend oude­ren laten erva­ren welk effect natuur op hun licha­me­lij­ke en gees­te­lij­ke gezond­heid heeft.
Bas­ti­aan Ver­ber­ne, pro­ject­lei­der Grijs, Groen & Geluk­kig: ‘Bij IVN weten we als geen ander dat de natuur acti­veert. De groe­ne zor­gin­ter­ven­ties die wij voor ogen heb­ben, zijn een mooi mid­del om oude­ren weer in con­tact te bren­gen met de natuur. De geu­ren en kleu­ren prik­ke­len de zin­tui­gen van oude­ren en doen her­in­ne­rin­gen her­le­ven. Zo draagt de natuur bij aan een geluk­ki­ge oude dag.’
bron: IVN