Oude­ren wel­kom in beweeg- en beleef­tuin in Nieuw-Ven­nep

“Oude­ren in de omge­ving van het Zomer­park nodig ik van har­te uit om mee te doen met de trai­nin­gen in de beweeg­tuin. Ook als ze een beper­king heb­ben”, zegt Duco Bau­wens. De Ven­ne­per en pre­sen­ta­tor van het tele­vi­sie­pro­gram­ma ‘Neder­land in bewe­ging’ is één van de ini­ti­a­tief­ne­mers van de tuin.
De beweeg- en beleef­tuin bij zorg­cen­trum In het Zomer­park is op 20 mei fees­te­lijk geo­pend door wet­hou­der Mar­jo­lein Stef­fens-van de Water. Bau­wens is blij met het resul­taat. “Het is nog een beet­je kaal en de beplan­ting moet nog groei­en, maar uit­ein­de­lijk zijn het de men­sen die er aan de slag gaan die de sfeer maken.”

Toe­stel­len

In de tuin staan onder meer een cross­trai­ner, fiet­sen – ook één die geschikt voor men­sen in een rol­stoel –, toe­stel­len voor het boven­li­chaam en een mul­ti­func­ti­o­neel toe­stel met katrol­len, waar­mee je vol­gens Bau­wens ‘hon­der­den’ oefe­nin­gen kunt doen. De beweeg­tuin kon wor­den gere­a­li­seerd dank­zij een lan­de­lij­ke sub­si­die, Spor­tIm­puls, die Bau­wens samen met de gemeen­te en Sport­Ser­vi­ce Haar­lem­mer­meer heeft aan­ge­vraagd. Twee keer per week zijn hier beweeg­les­sen voor bewo­ners van het ver­zor­gings­huis en oude­ren uit de omge­ving.
Bron: Haarlemmermeergemeente.nl