Bomen terug geplant op opge­knap­te Goud­se Turf­markt

De twee mar­kan­te stra­ten in de bin­nen­stad van Gou­da, De Turf­markt en Blauw­straat, heb­ben een prach­ti­ge opknap­beurt gekre­gen. Afge­lo­pen woens­dag zijn op deze loca­ties nieu­we bomen geplant die gezichts­be­pa­lend zijn. De boven­kant van de kade­mu­ren is gere­pa­reerd en de stra­ten her­steld. De afwa­te­ring is ver­be­terd en er zijn twee extra par­keer­plaat­sen gere­a­li­seerd. Als laat­ste onder­deel […]

Eer­ste boom van ‘Groen dorp Haren’ geplant

Wet­hou­der Rei­na de Bruijn plant­te gis­te­ren op het school­plein van basis­school St. Lam­ber­tus in Haren de eer­ste boom van ‘Groen dorp Haren’. Ze doet dit samen met de kin­de­ren van die school. Zodra de boom staat, plan­ten de kin­de­ren de rest van de och­tend ver­schil­len­de bomen in Haren. Met als doel de kwa­li­teit van de […]

Tour­ope­ra­tor Coren­don heeft al ruim 100.000 jon­ge bomen geplant

Coren­don vlieg­va­kan­ties heeft met haar CO2-com­pen­sa­­tie pro­gram­ma al ruim 100.000 jon­ge bomen kun­nen plan­ten. Dit een jaar nadat het con­cept werd geïntroduceerd. Reden van het suc­ces is onder meer de toe­gan­ke­lijk­heid ervan: voor een bedrag van €2,50 per boom kun­nen pas­sa­giers de uit­stoot die gemoeid is met hun vlucht com­pen­se­ren (retour­vlucht Anta­lya — Amster­dam is […]

Laat­ste boom 1000bomenplan geplant in Leid­schen­dam-Voor­burg

Sijt­wen­de­park in Leid­­schen­­dam-Voor­­burg de laat­ste boom van het 1000bomenplan. Hij wordt hier­bij gehol­pen door wet­hou­der Peter van Ostaij­en (open­ba­re ruim­te) en wet­hou­der Mar­cel Hout­za­ger (groen). Een tijd­je gele­den kon­den inwo­ners laten weten waar ze graag een boom wil­den plan­ten via de actie ‘Hier past een boom’. Camiel speelt graag in het park, maar vindt het […]

Bomen geplant voor twee hon­derd­ja­ri­ge inwoon­sters

Ter gele­gen­heid van de hon­derd­ste ver­jaar­dag van twee hon­derd­ja­ri­ge inwoon­sters uit de gemeen­te Hee­­ze-Leen­­de heeft de gemeen­te onlangs twee bomen geplant. Op dins­dag werd een Pau­low­nia tomen­to­sa geplant voor mevrouw Casi­mir. De boom is genoemd naar de doch­ter van tsaar 1 Anna Pau­low­nia Roma­nov (1795–1865). Voor mevrouw Van Bree werd een Ame­lan­chier lae­vis “Bal­le­ri­na” geplant. […]

Boom geplant in Leid­schen­dam in kader van ‘1000bomenplan’

Wet­hou­der Peter van Ostaij­en (open­ba­re ruim­te) en wet­hou­der Mar­cel Hout­za­ger (groen) van de gemeen­te Leid­­schen­­dam-Voor­­burg heb­ben vori­ge week  een boom geplant in Leid­schen­dam. Hier­mee werd offi­ci­eel een vol­gen­de stap gezet in de uit­voe­ring van het ‘1000bomenplan’. De gemeen­te Leid­­schen­­dam-Voor­­burg wil een aan­trek­ke­lij­ke groe­ne woon­stad zijn, omdat meer groen in de stad bij­draagt aan een leef­ba­re […]

Eer­ste vijf­dui­zend bomen geplant in Oos­ten­de

Een groep vrij­wil­li­gers heeft zon­dag­na­mid­dag in het Bel­gi­sche Oos­ten­de vijf­dui­zend bomen aan­ge­plant die gefi­nan­cierd wer­den door het Lap­pers­fo­rest Oxy­gen Fac­to­ry (LOF) Bos­fonds. Dat fonds ver­za­melt geld afkom­stig van pri­va­te per­so­nen die zich ver­zet­ten tegen de kap van een deel van het Lap­pers­fort­bos in Brug­ge begin dit jaar en wil­len inves­te­ren in zuur­stof. De komen­de weken […]

Eer­ste nieu­we bomen Rei­nald­a­park in Haar­lem pas over twee jaar geplant

De eer­ste nieu­we bomen van het Rei­nald­a­park gaan op zijn aller­vroegst pas over twee jaar de grond in. Komen­de sep­tem­ber wordt er wel al begon­nen met de opbouw van het nieu­we park. Dan zal een begin wor­den gemaakt met het flink opho­gen van het zui­de­lij­ke deel van het park, langs de Schip­hol­weg. Het park, dat […]

Bomen geplant op ter­rein Ame­ri­kaan­se ambas­sa­de

Op het ter­rein van de nieu­we Ame­ri­kaan­se ambas­sa­de in Was­se­naar plan­ten de bur­ge­mees­ters van Den Haag en Was­se­naar vrij­dag­mid­dag bomen. Dit in het kader van de vie­ring van Earth Day. De bomen staan sym­bool voor de samen­wer­king tus­sen de Ver­e­nig­de Sta­ten en de gemeen­ten Den Haag en Was­se­naar. Lees het vol­le­di­ge bericht op Radio TV […]

Eer­ste boom in her­den­kings­bos Haar­lem­mer­meer geplant

De gemeen­te Haar­lem­mer­meer is van­af 12 febru­a­ri een bij­zon­der bos rij­ker. Een bos om in te wan­de­len, de hond uit te laten, te genie­ten van de zon, wind en regen, maar ook een bos om te her­den­ken. Wet­hou­der Michel Bezuij­en, tevens bestuurs­lid van het recre­a­tie­schap Spaarn­wou­de, open­de het Her­den­kings­bos in het recre­a­tie­ge­bied de Groe­ne Weel­de […]