Eer­ste boom in her­den­kings­bos Haar­lem­mer­meer geplant

De gemeen­te Haar­lem­mer­meer is van­af 12 febru­a­ri een bij­zon­der bos rij­ker. Een bos om in te wan­de­len, de hond uit te laten, te genie­ten van de zon, wind en regen, maar ook een bos om te her­den­ken.

Wet­hou­der Michel Bezuij­en, tevens bestuurs­lid van het recre­a­tie­schap Spaarn­wou­de, open­de het Her­den­kings­bos in het recre­a­tie­ge­bied de Groe­ne Weel­de in Vijf­hui­zen. Op deze bij­zon­de­re plaats kan ieder­een in Neder­land een boom plan­ten of adop­te­ren voor een over­le­den dier­ba­re en daar­bij as uit­strooi­en.

Mooi bos met veel soor­ten
Het Her­den­kings­bos is een par­ti­cu­lier ini­ti­a­tief van Jac­ques Nina­ber en Rem­co van Zeg­ge­laar en is met mede­wer­king van Staats­bos­be­heer, het recre­a­tie­schap Spaarn­wou­de en de gemeen­te tot stand geko­men.

Wet­hou­der Michel Bezuij­en: “Het is goed hier een mooi loca­tie voor te heb­ben gevon­den. Het past ook bin­nen de hui­di­ge recre­a­tie­ve bestem­ming van het gebied en er is toe­stem­ming van Staats­bos­be­heer voor de aan­leg van dit Her­den­kings­bos. We slaan boven­dien twee vlie­gen in een klap: onze inwo­ners krij­gen een mooi bos met vele soor­ten bomen zon­der sub­si­die van de over­heid, en men­sen heb­ben een plek om hun dier­ba­ren te her­den­ken. Gewoon als onder­deel van een open­baar bos. Ik denk dat daar gro­te behoef­te aan is. Men­sen gaan anders om met de dood en wil­len het zelf kun­nen rege­len. Velen heb­ben ook behoef­te aan een plek om naar toe te kun­nen gaan. Het rea­li­se­ren van dit idee met enthou­si­as­te ini­ti­a­tief­ne­mers past bij het karak­ter van Haar­lem­mer­meer. Het geeft aan dat het recre­a­tie­schap en de gemeen­te open staan voor nieu­we ideeën en initiatieven.”

2.500 bomen wor­den geplant
De komen­de jaren kun­nen er maxi­maal 2.500 bomen wor­den geplant. Jaar­lijks wor­den hier­voor plant­vak­ken gemaakt. Iede­re te plan­ten of te adop­te­ren boom wordt voor een peri­o­de van 10 jaar door  Her­den­king­bos bv beheerd. Uit­ein­de­lijk wordt het een duur­zaam bos. Ook na 10 jaar blij­ven de bomen er staan.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »

Bron:
Gemeen­te Haar­lem­mer­meer