Tour­ope­ra­tor Coren­don heeft al ruim 100.000 jon­ge bomen geplant

Coren­don vlieg­va­kan­ties heeft met haar CO2-com­pen­sa­tie pro­gram­ma al ruim 100.000 jon­ge bomen kun­nen plan­ten. Dit een jaar nadat het con­cept werd geïntroduceerd. Reden van het suc­ces is onder meer de toe­gan­ke­lijk­heid ervan: voor een bedrag van €2,50 per boom kun­nen pas­sa­giers de uit­stoot die gemoeid is met hun vlucht com­pen­se­ren (retour­vlucht Anta­lya — Amster­dam is met 2 bomen gecom­pen­seerd).

Ati­lay Uslu — CEO Coren­don: “Corendon is de eni­ge tour­ope­ra­tor in Neder­land waar je de moge­lijk­heid hebt om tij­dens het boe­kings­pro­ces bomen te kopen voor de aan­leg van bos­sen in Tur­kije. Onze ambi­ties met Coren­don Duur­zaam zijn groot. 2012 zal in het teken staan van de 400 jari­ge han­dels­be­trek­kin­gen Tur­kije-Neder­land, voor ons een reden te stre­ven naar 400.000 bomen dat jaar.”

Bodem­ero­sie aan­pak­ken
Om de CO2 com­pen­sa­tie voor pas­sa­giers tast­baar en con­creet te maken, han­teert Coren­don een uniek con­cept, waar­bij het streeft naar de aan­leg van een com­pleet bos in Tur­kije. In samen­wer­king met de Turk­se stich­ting TEMA wil de orga­ni­sa­tie hier­mee de bodem­ero­sie in de omge­ving van Anta­lya en Pamuk­ka­le aan­pak­ken. Boven­dien zor­gen de nieuw aan­ge­plan­te bomen voor de opna­me van CO2 en ont­staat er een heel nieuw eco gebied. Pas­sa­giers kun­nen voor €2,50 per stuk een boom kopen en ont­van­gen ver­vol­gens een cer­ti­fi­caat per e‑mail.

Bron:
Tour­press

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.